Vannkilder

Vannkildene i Norge er mange, og vi er heldige som har lett tilgjengelig vann i store mengder. Grovt sett skiller vi mellom to typer vannkilder: overflatevannkilder og grunnvannskilder.

Overflatevannkilder i Norge er innsjøer og elver, og over 90 % av drikkevannet kommer fra kilder som dette. Grunnvann fra løsavsetninger, fjell og oppkommer er av vesentlig betydning for vannforsyningen, og disse gir drikkevann til rundt cirka 10 % av befolkningen. Sjøvann og oppsamlet regnvann benyttes også som vannkilder.

Selv om Norge byr på mye friskt og rent vann, må vannkildene beskyttes og forvaltes på en god måte. Ofte ligger vannkildene som forsyner store byer og tettsteder i nærheten av disse av historiske grunner og fordi vannkvaliteten i nærliggende vannkilder har vært god.  Arealbruken rundt kilden må være restriktiv for å kunne opprettholde god vannkvalitet og tilstrekkelig sikkerhet mot uønskede hendelser som kan true vannforsyningen. Kostnadene ved å ta i bruk nye kilder lengre unna vil være store.

Også andre prosesser påvirker vannkildene. Økt mengde humus (organiske materiale) vaskes ut i vannkildene som følge av mindre sur nedbør og klimaendringene. Dette gir økt farge på vannet og setter større krav til vannbehandlingen.

Eutrofiering er for flere vassdrag fortsatt en stor utfordring.


Blindevannet i Lillesand er et godt eksempel på en typisk, norsk kilde

 

Rapporter

Finner du her.

-     170, Veileder til god desinfeksjonspraksis

-     B10, Vannkilden som hygienisk barriere

 

Felles kunnskapskilder

-     VA-jus

-     ABC for vannforsyning

-     Lærebok utgitt av Norsk Vann «Vann- og avløpsteknikk»

 

Nettsteder m.m.

Grunnvann i Norge

GIN-veiledere

Svenskt Vatten 

NGU-rapport 2008.060 - Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell

Vannrapport 116: Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2007 og 2008)

Utskrift

Web Analytics