Vannbehandling

Om vannbehandling

Vannbehandling er en vesentlig del av vannforsyningen i Norge. Det hjelper lite med god tilgjengelighet på drikkevann dersom vi ikke kan distribuere det på en hygienisk sikker måte. Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

I Norge settes det krav til at drikkevannet skal gjennom minimum to hygieniske barrierer. Drikkevannsforskriften §3, punkt 2 definerer en hygienisk barriere som «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.»

Vi deler gjerne barrierene inn i fysisk fjerning og desinfeksjon.

 

Fysisk fjerning

I fysisk fjerningen inngår membranfiltrering, kjemisk felling (flokkulering) der det finnes ulike metoder, og prosesser i naturen som filtrering i løsmasser eller sedimentasjon i sjøer.

Membranfiltrering separerer partiklene fra vannet ved at vannet trykkes igjennom et membran med en gitt porestørrelsefordeling. Partiklene vil henge igjen som en følge av partikkelstørrelsen i forhold til porestørrelsen. Membranfiltrering er en form for siling, men gjelder kun for svært små partikler. Membranfiltrering kan enten være nanofiltrering, ultrafiltrering, mikrofiltrering eller omvendt osmose (avsalting).

Ved kjemisk rensing tilsettes det fellingsmiddel til vannet etter forbehandlingen. Fellingsmiddelet gjør at partikler og organisk materiale lettere klumper seg sammen (koagulering), noe som igjen fører til at små partikkelaggregater dannes. Disse kan deretter separeres ut ved f.eks. siling, flotasjon, filtrering eller sedimentering.

Prosesser i naturen vil si naturlig filtrering eller fysisk fjerning. 

 

Desinfeksjon

Ved desinfeksjon benyttes normalt klor, UV-stråling eller ozonering. Metodene og deres begrensninger er godt beskrevet i læreboka «Vann- og avløpsteknikk», kapittel 9.2 og i Norsk Vann rapportene 169 og 170 (lenker nedenfor).

Klorering av vannet vil si at det tilsettes klor til vannet. Klor vil fjerne virus og bakterier godt, men er svakere mot parasitter enn det f.eks. ozonering vil være. Ved klorering er det viktig at humusinnholdet (organisk materiale) ikke er for høyt

UV-stråling fjerner bakterier og parasitter svært godt, men er en litt svakere behandlingsform mot enkelte virus. UV-stråling fungerer dårligere i vann med høyt fargetall og/eller partikkelinnhold.

Ozonering har tidligere vært lite brukt i Norge, men tas i bruk av stadig flere vannverk. Ozon har svært god effekt mot virus og bakterier, men mindre god mot parasitten Cryptosporidium.

 

Ozongenerator fra et vannbehandlingsanlegg.

 

Aktuelle kunnskapskilder

Membranfiltrering

Rapporter fra Norsk Vann: 
- 160, Driftserfaringer med membranfiltrering

Nettsider og andre kilder:
ABC for vannforsyning
- Lærebok utgitt av Norsk Vann «Vann- og avløpsteknikk», kapittel 9

Kjemisk felling

Rapporter fra Norsk Vann: 
- 169, Optimal desinfeksjonspraksis fase 2. Beskrivelse av barriereeffekt
- 188, Veiledning for drift av koaguleringsanlegg

Pågående Norsk Vann-prosjekter: 
- 189 Håndbok for driftsoptimalisering av koaguleringsanlegg

Nettsider og andre kilder:
ABC for vannforsyning
VISK - Håndbok og rapport fra WP4: Barriereeffekt ift. virus
SVU-rapport C 29-127 - Effektivare fällning vintertid vid vattenverk med höga humushalter i råvattnet (Dricksvatten)
- Lærebok utgitt av Norsk Vann «Vann- og avløpsteknikk», kapittel 9

Klorering

Rapporter fra Norsk Vann
- 139, Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn
- 147, Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann
- 169, Optimal desinfeksjonspraksis fase 2
- 170, Veileder til god desinfeksjonspraksis

Nettsider og andre kilder
ABC for vannforsyning
VA/Miljø-blad

- 34, Desinfeksjon av drikkevann. Valg av metode
- 35, Dosering av klor

- Lærebok utgitt av Norsk Vann «Vann- og avløpsteknikk», kapittel 9

UV-stråling

Rapporter fra Norsk Vann: 
- 139, Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn
- 164, Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann

Nettsider og andre kilder:
ABC for vannforsyning
Typegodkjenning av UV-anlegg ved FHI
- Lærebok utgitt av Norsk Vann «Vann- og avløpsteknikk», kapittel 9

Ozonering

- Lærebok utgitt av Norsk Vann «Vann- og avløpsteknikk», kapittel 9

Utskrift

Web Analytics