Ledningsnettet

Ledningsnettet er et land sitt svar på underjordiske ormer. I Norge består det av 41 000 km med vannledninger. Utenom dette kommer også stikkledningsnettet til og fra bygninger. Nettet frakter rent vann til husholdninger, offentlige bygninger, jordbruk og industri. Ledningsnettet består av transportsystem for vann, pumpestasjoner og høydebasseng. Hovedmålsettingen er sikker distribusjon, levering av helsemessig trygt drikkevann, og å redusere lekkasjer fra vannledningene.

En av de største utfordringene Norge har når det gjelder infrastruktur er ledningsnettet. Det har et stort vedlikeholdsbehov. For at vi ikke skal sende regningen videre til de kommende generasjoner er det nødvendig at vi setter viktigheten av et helsemessig trygt og sikkert ledningsnett i fokus. Per dags dato regner vi gjennomsnittlig 33 % lekkasjer i ledningsnettet. Et tall som er viktig å få ned.

Ved utbygging eller rehabilitering av ledningsnettet er det viktig å sette fokus på utførelsen og vedlikeholdsbehovet som vil komme i ettertid. God utførelse på arbeidet ved legging, riktig valg av materiale, kvalitetskontroll gjennom hele byggeperioden og god tilrettelegging for senere inspeksjon er nødvendig for å lykkes. 

Vi deler gjerne inn i to typer rør: stive rør og fleksible rør. Under stive rør finner vi betongrør og støpejernsrør. Med fleksible rør kan vi velge mellom plastrør, glassfiberrør, stålrør og syrefaste stålrør. Hva som passer hvor er avhengig av en rekke fysiske egenskaper som jordsammensetning, grunnforhold og topografi. 

 

Betongrør klare for bakken.

 

Aktuelle kunnskapskilder til temaet:

 

Rapporter

Finner du her.

- 84, Forfall og fornyelse av lednings-nett. Sammendragsrapport fra perioden 1992-1997

- 88, Vannglass som korrosjons-inhibitor

- 89, VA-ledningsanlegg etter revidert Plan- og bygningslov

- 98, Kvalitetssystemer for VA-ledninger. Mal for prosessen for å komme fram til kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i revidert PBL

- 124, Nødvendig kompetanse for legging av VA-ledninger. Læreplan for ADK1

- 125, Mal for forenklet VA-norm

- 129, Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering Hovedvannledninger

- 130, Gjenanskaffelseskostnader for norske vann- og avløpsanlegg

- 135, Vannledningsrør i Norge – Historisk utvikling – 26 stk. dimensjoneringstabeller

- 143, Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på vannledningsnettet

- B2, PressurePuls for deteksjon av lekkasje på vannledninger

- 146, Bærekraftig vedlikehold. Betraktninger av utvalgte problemstillinger knyttet til langsiktig forvaltning av vannledningsnett

- B3, Forprosjekt: Kvalitetsheving av nye VA-anlegg. Kartlegging og tiltaksforslag

- B4, Forprosjekt: Vannkvalitet i ledningsnett – problemoversikt og status

- 151, Veiledning for vedlikeholdssystemer

- 152, Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer

- 153, Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren

- 154, Norm for tag-koding i VA-anlegg

- 155, Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-sektoren

- 158, Termoplastrør i Norge - før og nå

- 161, Helsemessig sikkert vannledningsnett

- 165, Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata

- 171, Erfaringer med lekkasjekontroll

- 173, Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør

- 180, Fjernavlesing av vannmålere

- 193, Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem

- 195, Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer

- 196, Tilstandskartlegging og fornyelsessplanlegging av ledningsnettet

 

Pågående prosjekter i Norsk Vann

- «Veiledning for valg og bruk av plastrør»

- «Biostabilitet i vannledningsnettet»

- «Stikkledninger - ansvar og teknisk utforming»

Nettsider m.m.

VA-norm
- V
A/Miljø-blad
- Norske Standarder
ADK-kurs
SSTT - Scandinavian Society for Trenchless Technology (NoDig)
VA-normVA/Miljø-blad

 

Utskrift

Web Analytics