Unntak fra karantene for vann- og avløpspersonell

rør

Covid-19-forskriften regulerer karantene ved innreise til Norge fra annet land. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av vann- og avløpstjenestene kan unntas krav om karantene etter grensepassering, i arbeidssituasjonen.

Rundskriv I-3/2020 - Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge beskriver karantenebestemmelser for personer som kommer til Norge fra annet land. I Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6 andre ledd, er det gitt unntak på grunn av arbeidets karakter:

«Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.»

Vann og avløp er vist til som en av de kritiske samfunnssektorene. Merk at dette også gjelder varetransport til sektoren. Rundskrivet gir en beskrivelse av hvordan dette skal gjennomføres i praksis og de plikter som arbeidstagerne og arbeidsgiver skal forholde seg til. Det er også beskrevet unntak for arbeidstagere som pendler over landegrenser (Sverige og Finland).

Mattilsynet har også lagt ut informasjon til vannverkseiere og leverandører.

Utskrift

Web Analytics