Tilsyn, tømming av slam og service på mindre renseanlegg

karl gundersen

I forbindelse med Korona pandemien oppstår en rekke spørsmål. Tilsyn, slamtømming og gjennomføring av service på mindre renseanlegg er tema for denne artikkelen. 

Avløpsvann og slam kan inneholde sykdomsfremkallende mikroorganismer når smittede mennesker er tilknyttet avløpsanlegget. Det er derfor viktig med god drift av anleggene for å minimere utslippene til omgivelsene, spesielt hvis drikkevannskilder kan bli påvirket. Driftspersonale må til enhver tid ha gode rutiner for HMS for å beskytte seg selv mot smittestoffer. Smittemåten til det nye koronaviruset er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte fra person til person, men noen av de smittede vil også skille ut koronavirus med avføringen slik at det kan forekomme koronavirus i avløpsvannet. Mengden som skilles ut med avføringen ser derimot ut til å være forholdvis lav, betydelig lavere enn for eksempel norovirus og adenovirus, som kan gi meget høye konsentrasjoner i avløpsvannet. Med det kunnskapsnivået vi har om Koronavirus, er det ingen grunn til å tro at viruset er mer bestandig i miljøet eller mer resistent overfor renseprosesser enn andre sykdomsfremkallende virus. Så lenge man følger dagens krav og beste praksis for å unngå smittespredning via vann, er det ikke behov for å sette inn korona-spesifikke tiltak. Utbruddet er likevel en påminnelse om å være nøye med å etterleve generelle HMS-krav for alle som arbeider med avløpsvann for å unngå direkte kontakt eller å puste inn aerosoler, og at utslippene til vann og miljø må minimeres for å hindre mulig smittespredning. Dette gjelder også dere som jobber med mindre renseanlegg.

Det er viktig at tjenester som service og slamtømming opprettholdes så langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke er mulig å opprettholde et ordinært service-tilbud må det enkelte foretak gjøre egne prioriteringer internt. Det vil være naturlig å nedprioritere forefallende arbeid, som ikke anses som akutt. Tilsyn, ordinær service eller årlig tømming av alle slaminnretninger kan eksempelvis utsettes, til fordel for akutt arbeid, som etterfylling av kjemikalier, reparasjon av defekte pumper, tømming av fulle slamtanker og lignende. Dersom arbeidet må prioriteres ytterligere vil det være naturlig med dialog  med kommunen, slamtømmer og servicepersonell for å avklare hvilke områder/anlegg det er mest kritisk å opprettholde tilfredsstillende drift og slamtømming på. Eksempelvis er det viktig at anlegg nær drikkevannskilder eller sårbare resipienter, samt større anlegg prioriteres.

Vi oppfordrer bransjeorganisasjoner for service og slamtømming om å etablere felles rutiner for HMS. Disse rutinene er viktige nå under Korona pandemien, men de er også viktige å overholde etter pandemien, da det er stor fare for overføring av sykdomsfremkallende mikroorganismer for disse funksjonene også til daglig. Til hjelp i dette arbeidet kan dere ta utgangspunkt i vannhms.no. Det er behov for tilpasninger til den enkelte arbeidsoperasjon og for å finne praktiske løsninger som fungerer i hverdagen. 

I forbindelse med korona pandemien har noen spurt om faren for spredning av koronavirus til boliger og forbipasserende i tettbygde strøk, i forbindelse med slamtømming. Under tømmingen blåses luft ut i omgivelsene når innholdet i en slaminnretning (septiktank, slamavskiller, renseanlegg, pumpekum o.l) overføres til renovasjonsbilen. Norsk Vann har sammen med Folkehelseinstituttet vurdert at det er svært liten sannsynlighet for å smitte omgivelsene når dette forgår, fordi konsentrasjonen av Koronavirus i slaminnretningen sannsynligvis er lav, og veldig mye lavere enn i spytt og sekret fra smittede personer. Dråpesmitte fra person til person, som er den klart viktigste smitteveien for koronavirus, foregår effektivt innenfor 1-2 meters avstand (derfor gir myndighetene råd om en slik avstand mellom mennesker). Dette tilsier at sannsynligheten for at virusspredning over lengre avstander skal føre til sykdom, er liten. Det at kun en liten del av viruspartiklene rives løs fra avløpsvannets overflate og tilføres luften som blåses ut, gjør det også lite sannsynlig at dette skal være en smittevei av betydning. Dersom man ønsker å være ekstra føre var, kan man imidlertid vurdere å unngå slamtømming ved sterk vind, når hus ligger svært nær hverandre. Vi forutsetter at den som utfører slamtømmingen benytter egnet maske og ellers den beskyttelsen som HMS reglementet foreskriver, for å beskytte seg selv.

Norsk Vann vil ikke uten videre anse alle som arbeider med tømming av slam og gjennomføring av service på mindre renseanlegg som samfunnskritiske. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eksempelvis vil det være kommuner som har få, mindre anlegg i kommunen uten særlige hensyn som må tas, eller det kan være kommuner langs kysten med gode resipienter. Andre steder er det kommuner med mange renseanlegg og som samtidig har drikkevannsinteresser eller sårbare resipienter som må ivaretas. Se også Miljødirektoratets vurdering av dette.

Illustrasjon: Karl Gundersen

Utskrift

Web Analytics