Koronaviruset - sørg for god hygiene og følg HMS-kravene

Skjermdump vannhms.no

Norsk Vann vil påpeke viktigheten av at alle ansatte i vannbransjen i disse dager er ekstra opptatt av å følge HMS-rutinene og sørge for god hygiene og å unngå smitte.

Vann- og avløpssektoren er én av 15 samfunnskritiske oppgaver som landets innbyggere er avhengige av. Alle som nå jobber på vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og med ledningsnett må være veldig oppmerksomme på å rette seg inn etter de generelle kravene og rådene for HMS. Ubehandlet avløpsvann og avløpsslam vil alltid inneholde smittestoffer som det er viktig å beskytte seg mot.

Hovedsmitteveien for koronavirus er dråpesmitte og kontaktsmitte, med andre ord smitte direkte mellom mennesker. Korona smitter i svært liten grad fekalt-oralt, dvs fra avføring. Andre virus, som norovirus har dette som hovedsmittevei. Risikoen for å bli syk gjennom kontakt med avløpsvann er følgelig knyttet til de tidligere kjente sykdomsfremkallende mikroorganismene (patogener).

For å unngå smitte av koronavirus er det viktig at du i størst mulig grad unngår kontakt med dine kollegaer og at arbeidshverdagen organiseres på en slik måte at sykdom hos enkelte ikke medfører at mange må i karantene eller blir syke. Det er viktig at ansatte i vann- og avløpssektoren holder seg friske for å kunne levere de samfunnskritiske vanntjenestene.

Videre er gode rutiner og ekstra overvåkenhet også viktig knyttet til drift av anleggene. Det er viktig at du sørger for god praksis på skifte av arbeidsklær mellom ulike arbeidsoperasjoner, sørger for klare grenser mellom ren og uren sone og sørger for riktig verneutstyr. En vannbårent sykdomsutbrudd i kombinasjon med dagens situasjon, vil utgjøre en stor ekstrabelastning på de deler av samfunnet som blir berørt.

VANNHMS.NO

Norsk Vann får en del henvendelser fra medlemmer som gjelder HMS-tiltak som følge av koronaviruset, spesielt på avløpsrenseanlegg. Vi har tidligere utviklet et digitalt oppslagsverk for HMS-arbeid i vannbransjen. Her er 35 risikofylte arbeidsoperasjoner med råd om hvordan du skal jobbe sikkert beskrevet. Oppslagsverket er bygget på beste praksis fra bransjen, og vil på enkelte området gå lengre enn minimumsstandarden som lover og forskrifter legger opp til. Oppslagsverket finner du her.

Noen av de smittede vil skille ut koronavirus i små mengder med avføringen. Det vil følgelig kunne forekomme koronavirus i avløpsvannet, men i lave verdier som ikke anses å utgjøre noen økt smitterisiko.  Andre patogener i avløpsvannet gir større risiko for å bli syk siden de kan forekomme i høyere konsentrasjoner.Koronavirus er ikke mer bestandig i miljøet eller mer resistent overfor renseprosesser og desinfeksjon enn andre sykdomsfremkallende virus. Utbruddet er en påminnelse om å være nøye med å etterleve generelle HMS-krav for alle som arbeider med avløpsvann for å unngå direkte kontakt eller å puste inn aerosoler. På Norsk Vanns nettside vannhms kan du lese råd og beste praksis for de som arbeider i kontakt med avløpsvann og slam. Vi anbefaler også å ta kontakt med egen bedriftshelsetjeneste dersom det er veldig konkrete spørsmål eller tilfeller som ikke er nevnt her.

De beste forebyggende tiltakene som kan gjøres for å unngå smitte og sykdom ved kontakt med avløpsvann og -slam er knyttet til god hygiene:

 • Det skal benyttes eget arbeidstøy til arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam.
 • Det skal ikke spises eller drikkes underveis i arbeidet.
 • Unngå sprut fra avløpsvann og -slam.
 • Sår skal tildekkes.
 • Arbeidstøy og personlig verneutstyr som kan være forurenset av biologiske faktorer, tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares atskilt fra annet tøy og utstyr. Garderobene skal ha én uren sone (garderobe for arbeidstøy) og én ren sone (garderobe for privat tøy), med vaskerom/dusj mellom.
 • Arbeidstøyet skal ikke tas med hjem for vask. Både arbeidstøyet og personlig verneutstyr skal desinfiseres og rengjøres, repareres eller skiftes ut dersom det er defekt, før det tas i bruk igjen. Forurenset arbeidstøy og personlig verneutstyr skal destrueres om nødvendig.
 • Man skal alltid skifte til rent tøy før man forlater arbeidsstedet.
 • Det er viktig med grundig håndvask, evt. dusj, umiddelbart etter arbeidet er avsluttet og før inntak av mat og drikke.

Personlig verneutstyr

I tillegg til eget arbeidstøy til arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam, skal åndedrettsvern med egnet filter benyttes. I prinsippet finnes det to typer filter; støv/partikkel- eller gassfilter, evt. filter som dekker begge deler (kombinasjonsfilter). For alle arbeidsoperasjoner som kan innebære kontakt med avløpsvann og -slam må det vurderes hvilket filter om skal benyttes 
(evt. om det må benyttes kombinasjonsfilter). P3 filter dekker kun partikler, mens ABEK1P3 filter også dekker gasser og damp. 

Arbeidstaker som kommer i direkte kontakt med avløpsvann eller slam, skal bruke vanntette overtrekksklær, støvler, hansker og briller.

Spesielt om ånderettsbeskyttelse (utover vannhms.no)

Når det gjelder smitte fra avløpsvann er risikoen størst ved eksponering for gasser og aerosoler i ulike miljøer både i renseanlegget og ikke minst ved spyling av kloakkpumpestasjoner osv. Dette er særdeles utsatte steder for å bli smittet. Norsk Vann anbefaler nå bruk av overtrykksmasker. Hjelm med heldekkende ansiktsbeskyttelse (hjelm med visir og hake/kinn beskyttelse) anbefales.

Andre hygienetiltak (utover vannhms.no)

 1. Desinfeksjon og hygienisk sikring av verktøy, utstyr og kjøretøyer dersom dette benyttes felles for vann og avløp.
 2. Unngå samordnet arbeid på vann- og avløpsinstallasjoner. Norsk Vann anbefaler kommunene å differensiere mellom arbeidsoppgaver med drikkevann og avløpsrensing.
 3. Det er også viktig å ha gode rutiner for desinfeksjon etter vannledningsbrudd der vannledninger har vært trykkløse.

Andre steder å søke informasjon

Norsk Vann anbefaler videre å eventuelt søke informasjon på følgende nettsteder:

Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen

Temaside om koronaviruset fra Folkehelseinstituttet

Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø fra STAMI

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet fra Arbeidestilsynet

Utskrift

Web Analytics