Kommunal vann- og avløpsvirksomhet skal anvende forsyningsforskriften

Norsk Vann støtter Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å tilbakeføre norske kommuners forsyningsvirksomhet til forsyningsforskriften. Samtidig uttrykker Norsk Vann skepsis til at det innføres en nasjonal terskelverdi, som inkluderer anskaffelser etter forsyningsforskriften, på 3,1 millioner kr.

For et år siden vedtok EU tre nye direktiver om offentlige anskaffelser for å bidra til økt fleksibilitet, reduserte administrative byrder og mer rettslig klarhet. I tillegg ønsket EU å øke muligheten til å ivareta andre samfunnshensyn som miljø, sosiale hensyn, innovasjon og letter til gang til offentlige kontrakter for små og mellomstor bedrifter. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innta de nye direktivene i norsk rett, men det er mulig å påvirke utformingen av forskriftene.
 

Utskrift

Web Analytics