Endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter på høring. Dette er et ledd i den norske gjennomføringen av tre nye anskaffelsesdirektiver som ble vedtatt i EU for et år siden. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ønsker innspill fra våre medlemmer innen 1 juni.

For et år siden vedtok EU tre nye direktiver om offentlige anskaffelser for å bidra til økt fleksibilitet, reduserte administrative byrder og mer rettslig klarhet. I tillegg ønsket EU å øke muligheten til å ivareta andre samfunnshensyn som miljø, sosiale hensyn, innovasjon og letter til gang til offentlige kontrakter for små og mellomstor bedrifter. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innta de nye direktivene i norsk rett, men det er mulig å påvirke utformingen av forskriftene.
 
Departementets forslag til gjennomføring av direktivene er nå sendt ut på høring.
 
Departementet ønsker særlig innspill til sitt forslag om å tilbakeføre offentlige myndigheter som utøver forsyningsaktiviteter til forsyningsforskriften. Dette er i tråd med tidligere innspill fra Norsk Vann, og er et forslag som vi ønsker å støtte. Videre er Norsk Vann positiv til at det er foreslått økt adgangen til forhandlinger. 
 
Departementets forslag inneholder i tillegg en kodifisering av egenregivilkårene, unntaket for offentlig-offentlig samarbeid og vilkårene for når en endring utgjør en vesentlig endring av inngått kontrakt. 
 
Norsk Vann ønsker innspill fra våre medlemmer om andre forhold vi bør ta opp i vår uttalelse innen 1 juni 2015.
 
 Andre aktuelle forslag til endringer:
Redusert dokumentasjonskrav
Skillet mellom prioriterte- og uprioriterte tjenester oppheves
Ny prosedyre – Innovativt partnerskap 
Kortere tidsfrister
Økt bruk av elektronisk kommunikasjon 
Lov og forskrift koordineres, slik at om man er unntatt fra forskriften, så er man også unntatt fra loven
Egen forskrift for konsesjoner
Låneavtaler unntas
Maksimal lengde på rammeavtaler innen forsyningssektoren
Konkurransegrunnlaget må være klart når kvalifikasjonsgrunnlaget kunngjøres
Nye pliktregler om avvisning
Self cleaning reguleres 
Egne avvisningsregler i forsyningsforskriften
 

Utskrift

Web Analytics