Høring: Nye selvkostretningslinjer

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til nye selvkostretningslinjer. Norsk Vann vil avgi høringsuttalelse og vil arrangere en workshop i høringsperioden i samarbeid med Avfall Norge. Andelseiere inviteres til å sende inn synspunkter på høringen og delta på workshop.

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Høringsdokumentene kan lastes ned fra departementets hjemmesider.

Retningslinjene vil erstatte eksisterende retningslinjer fra 2003. Det er i høringsbrevet spesielt bedt om synspunkter på forslag til:

  • kalkylerente
  • fremføring av overskudd og underskudd
  • plikt til å dokumentere selvkostberegningene
  • kommunenes/selskapenes eget regnskap som utgangspunkt

Departementets høringsfrist er 20. mai. Norsk Vann vil avgi en høringsuttalelse og ber om at synspunkter fra andelseiernes sendes toril.hofshagen@norskvann.no eller elin.riise@norskvann.no innen 10. april. Norsk Vann vil benytte Kinei v/May Rostad som rådgiver i arbeidet med høringsuttalelsen.

Gebyrer for vann, avløp og renovasjon utgjør i sum en svært stor andel av de kommunale betalingstjenestene. Norsk Vann og Avfall Norge har avtalt å samarbeide i høringsperioden, for å oppnå synergier på vegne av medlemmene i respektive organisasjoner.

Det vil bli arrangert en felles workshop i regi av Avfall Norge og Norsk Vann på Gardermoen den 19. april, der man før lunsj drøfter felles problemstillinger for VAR-området, og der man etter lunsj har parallelle sesjoner for drøfting av spesifikke problemstillinger for hhv. VA- og avfallsområdet. Det er satt et tak på 50 deltakere for å få gjennomført en hensiktsmessig workshop, og de 25 første som melder seg på workshopen til hhv. Avfall Norge og Norsk Vann, vil bli prioritert. Påmelding til Norsk Vanns "workshop-kvote" gjøres ved å sende en e-post til toril.hofshagen@norskvann.no.

Utskrift

Web Analytics