Høring: Rapport om overdekning for ledninger

På oppdrag for Samferdselsdepartementet, har SINTEF sendt på høring rapporten "Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg". Norsk Vann vil avgi en uttalelse og ber om innspill fra andelseierne innen 28. januar.

Arbeidet med forskrifter til § 32 i Vegloven, inklusive tekniske retningslinjer, har pågått gjennom en årrekke, med sikte på en nærmere regulering av ledninger i veg fra Samferdselsdepartementets side. På grunn av uenighet om nødvendig overdekning, ble SINTEF Byggforsk gitt i oppdrag å utrede dette nærmere. Rapporten "Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg" er nå sendt ut av SINTEF på en begrenset høring på oppdrag for departementet.

Norsk Vann vil avgi uttalelse til rapporten og ber om at andelseierne melder inn sine kommentarer til rapporten til toril.hofshagen@norskvann.no innen 28. januar, slik at synspunktene kan hensyntas i Norsk Vanns høringsuttalelse. Høringsfristen til SINTEF er allerede 1. februar.

SINTEFs høringsbrev kan lastes ned her.

Rapporten kan lastes ned fra Regjeringens hjemmesider.

Utskrift

Web Analytics