Høring: Rapport om det offentlige kartgrunnlaget

Miljøverndepartementet har sendt på høring en rapport fra Kartverket om det offentlige kartgrunnlaget, herunder vedr. data om ledninger i grunnen. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om innspill fra andelseierne innen 10. august 2012.

På oppdrag fra Miljøverndepartementet, har Kartverket utarbeidet rapporten "Det offentlige kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar". Miljøverndepartementet har sendt rapporten på høring med frist for innspill 26. august 2012. I rapporten er det bl.a. pekt på behovet for opplysninger om installasjoner i bakken og vurdering av om det bør forskriftsfestes en generell registreringsplikt for ledninger i grunnen, herunder vurdere ledningsdata som del av det offentlige kartgrunnlaget.

Norsk Vann vil avgi en kort uttalelse til rapporten vedr. ledninger i grunnen og behov for registreringsplikt. Vi ber om at synspunkter og innspill fra Norsk Vanns andelseiere sendes toril.hofshagen@norskvann.no innen 10. august.

Utskrift

Web Analytics