Endelig kom høringene om regelverk for overvann og vanntjenester

NOU2015 16
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet har sendt ut hver sine høringssaker hvor de ber om innspill til sine forslag til endringer i lov og forskrift som en oppfølging av NOU 2015:16.

Mange av utvalgets forslag blir gjentatt, med enkelte mindre justeringer. Miljødirektoratets forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova er slik vi allerede har sett dem i utredningen som Miljødirektoratet overleverte til Klima- og miljødepartementet i fjor. De har imidlertid unnlatt å ta inn forslag om overvanngebyr. Til gjengjeld får vi nå se forslaget til ny § 22a i forurensningsloven som var sladdet i utredningen vi mottok. Hvilket ansvar anleggseier skal ha for skader er fremdeles ikke utredet. 

Også mange av utvalgets forslag til endringer i plan- og bygningsloven er videreført, men med forslag til noen justeringer. De har ikke videreført forslaget om fire meters avstandskrav fra hovedledninger og automatisk rettsvern for ledninger som er lovlig lagt. 
 
I TEK17 videreføres utvalgets forslag om krav til sikkerhet mot flom og stormflo også skal gjelde for oversvømmelse på grunn av overvann. I tillegg foreslår DiBK en ny bestemmelse om at bortledning av overvann og drensvann skal dimensjoneres for nedbør med 200 års gjentaksintervall. De har imidlertid ikke valgt å ta inn forslaget til krav om overhøyde til hovedavløpsledningene. I SAK10 foreslår DiBK at det spesifiseres at flomveier for overvann er relevante opplysninger ved en søknad om byggetiltak.
 
Høringsfristene er satt til 2. juni. Norsk Vann ønsker innspill fra våre medlemmer til høringsuttalelsene og planlegger blant annet å gjennomføre høringsmøter. Send gjerne innspill til Elin Riise innen 15. mai.
 

Utskrift

Web Analytics