Høring: Avhendings-forskriften

logo KMD

Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniserings-departementet har sendt forslag til en ny forskrift til avhendingslova på høring med frist for innspill 10. mai. Forskriften inneholder krav til tilstandsrapporter og til bygningssakkyndige for å sikre at boligkjøpere får et best mulig beslutningsgrunnlag.

Norsk Vann har ved flere anledninger tatt opp at vi ønsker økt fokus på tilstanden på stikkledninger for vann og avløp, overvannshåndtering og eventuelle private avløpsløsninger i tilstandsrapporter ved bolighandel. Erfaringsmessig er dette i liten grad dokumentert i tilstandsrapportene. Stikkledningene er nedgravd og det er derfor vanskelig for en potensiell boligkjøper å få kunnskap om tilstanden gjennom å gå på visning og spørre eiendomsmegleren. Eventuelle behov for å skifte ut eller rehabilitere ledningene kan innebære store kostnader for boligkjøperen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har følgende forslag til regulering av dette i sitt nye forslag til forskrift til avhendingslova:

§ 2-4 Vann- og avløpsrør
Hvis vannrørene er synlige og tilgjengelige, skal den bygningssakkyndige vurdere materiale og sammenkoblingspunkter, kondensisolasjon og termisk isolasjon. Stoppekranene skal lokaliseres og sjekkes. Ved rør i rør-løsninger skal den bygningssakkyndig sjekke om samleskapet er tilgjengelig, og at det står i rom med sluk og fôringsrør. Hvis materiale og type er kjent, skal også alderen vurderes. Hvis anlegget er skjult og uten dokumentasjon, vurderes det ut fra alderen.

Hvis avløpsrørene er synlige og tilgjengelige, skal den bygningssakkyndige vurdere materiale og sammenkoblingspunkter. Stakeluker og lufting skal lokaliseres og sjekkes. Avløpskapasiteten skal sjekkes og lukt vurderes. Hvis materiale og type er kjent, skal dette vurderes sammen med alder. Hvis anlegget er skjult og uten dokumentasjon, vurderes det ut fra alderen.

Forslaget avgrenser plikten til å vurdere tilstanden til de rørene som er «synlige og tilgjengelige». Fra punkt 7.4.1 Innledning med avgrensningsprinsipper:

For det andre mener vi at det ikke er grunn til at rapporten skal beskrive forhold som er kostbare å utrede sett i forhold til hvor nyttige de er å kjenne til for kjøper, og hvor ofte det oppstår tvist knyttet til disse (kost-nytte-betraktninger). Eksempler på forhold vi mener at rapporten ikke bør beskrive, er tilstanden på loft, vinduer, dører, etasjeskillere, innvendige trapper, kjøkkeninnredning (med unntak av skader relatert til vann og avløp som omtalt i punkt 7.2.2) og eventuelle kjølerom. Vi er også kommet til at den bygningssakkyndige ikke skal undersøke eventuelle frittstående garasjer, svømmebasseng, støttemurer, balkonger og lignende fysiske konstruksjoner utenfor selve boligen. Hvis selgeren ønsker å få en undersøkelse også av slikt, av hensyn til markedsføringen og mangelsansvaret, kan han eller hun selvfølgelig velge det og fortsatt ha en «godkjent» rapport.

Stikkledninger for vann og avløp vil ikke være synlige og tilgjengelige, og skal dermed heller ikke bli vurdert, men må da vurderes ut fra antatt alder. Erfaringsmessig fungerer mange utvendige stoppekraner ikke tilfredsstillende og en del av dem er nedgravd. Tilstanden på disse bør nok inkluderes i vurderingen.

Norsk Vann ber om at innspill til vår høringsuttalelse sendes til Elin Riise innen 30. april. 

Utskrift

Web Analytics