Høring: Forslag til forskrift om budsjett og regnskap

logo KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et forslag til ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (korttittel: budsjett- og regnskapsforskriften) på høring.

Forslaget omtaler både skillet mellom drift og investeringer og avskrivningstider for driftsmidler. Forslaget bygger på økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2020. Departementet foreslår at budsjett- og regnskapsforskriften skal gjelde fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020. 

Flere forskrifter samles i en

Departementet foreslår én felles budsjett- og regnskapsforskrift, som erstatter dagens budsjettforskrift, regnskapsforskrift og særbudsjettforskrift. Den forskriften gir regler om både økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Forskriften skal gjelde for kommunene og fylkeskommunene, kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven (2018) kapittel 9, interkommunale politiske råd etter kommuneloven (2018) kapittel 18 og kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven (2018) kapittel 19, samt for lånefond etter kommuneloven (2018) § 14-14. 

Skillet mellom drift og investering

Forslaget inneholder nye regler som klargjør skillet mellom drift og investering. Departementet foreslår å presisere blant annet at avdrag på lån og utgifter til vedlikehold hører til i drift, mens utgifter til påkostninger på bygninger mv. hører til i investering. Forslaget inneholder ikke nærmere regler om skillet mellom vedlikehold og påkostning, det vil si utdypende regler om hvilke tiltak som må regnes som vedlikehold og hvilke tiltak som må regnes som påkostning. Dette skillet må fortsatt praktiseres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Avskrivningsreglene foreslås endret

Etter gjeldende regler skal avskrivningene av varige driftsmidler følge faste sjablonger (faste avskrivningstider), samtidig som det er anledning til å fastsette kortere avskrivningstider enn sjablongene. Departementet foreslår at avskrivningstiden prinsipielt bør vurderes konkret for den enkelte eiendel og fastsettes etter en konkret vurdering og ikke etter en fast sjablong. Avskrivningen av en eiendel skal være planmessig, men ikke nødvendigvis lineær. Departementet er imidlertid opptatt av at avdragstiden på lån ikke må bli for lang, (minimumsavdrag etter den nye kommuneloven er koblet til avskrivningene i regnskapet) og foreslår derfor maksimale avskrivningstider for ulike typer varige driftsmidler som tilsvarer dagens sjablonger, med enkelte justeringer. 

Norsk Vann vil inngi en høringsuttalelse på vegne av vannbransjen og ønsker innspill fra våre medlemmer innen 1. mars 2019. Vi planlegger et arbeidsmøte for å få innspill til vår høringsuttalelse. Departementet har varslet at de i løpet av februar også vil sende forskrift om selvkost på høring. Dette forslaget vil også være tema på arbeidsmøtet. Dersom du er interessert i å delta på et slikt møte, kan du melde din interesse til Elin Riise eller Ida Stabo-Eeg.

 
Du finner høringen på regjeringen.no.
 

Utskrift

Web Analytics