Høring: Forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov. 

Ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) ble vedtatt av Stortinget 6. mars og trer i kraft fra 1. januar 2019. Nå foreslås det tre forskrifter til loven.
  1. Forskrift om myndighetenes roller og ansvar for nasjonal sikkerhet. Forskriften retter seg mot departementer, NSM og myndigheter med tilsynsansvar etter loven. 
  2. Forskrift om klarering av leverandører og personell. Forskriften retter seg mot klareringsmyndighetene som Sivil klareringsmyndighet og FSA og andre virksomheter som klarerer personell.
  3. Forskrift om virksomhetenes arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetsforskriften). Forskriften vil gjelde alle virksomheter som er underlagt loven.

Virksomhetsforskriften beskriver virksomhetens plikt til å sikre sine skjermingsverdige verdier. Denne forskriften vil være gjeldende for vannforsyningssystemer som er omfattet av ny sikkerhetslov. 

Ny sikkerhetslov er ikke vesentlig endret, men har noe større fokus på samfunnssikkerhet. Forståelsen av lovens virkeområde er diskutert i høringsnotatet kap 3.1, og Forsvarsdepartementet ber om innspill på om det er behov for ytterligere klargjøring av virkeområdet. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som sektordepartementet avgjør hvilke objekter (vannverk)  som er skjermingsverdige og faller innunder sikkerhetsloven. Utfra foreliggende tekst og diskusjon i kap. 3.1, forventer ikke Norsk Vann at vesentlig flere vannverk faller innunder ny sikkerhetslov. Imidlertid vil Norsk Vann ha en dialog med HOD om dette, og legge til rette for dialog mellom HOD og de største vannverkene.  

Høringen kan leses her.

Norsk Vann ber om eventuelle innspill fra medlemmene til vår høringsuttalelse innen 10. september, til Kjetil Furuberg.

Høringsfrist: 1. oktober.

 

Utskrift

Web Analytics