Høring: KMD ønsker innspill til kommunal planlegging

Nasjonalke forventninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om innspill til hvilke forventninger regjeringen bør fastsette til kommunal og fylkeskommunal planlegging i perioden 2019-2022.

Her kan du lese den gjeldende versjonen av Nasjonale forventninger, vedtatt 12. juni 2015.

Norsk Vann ønsker å påpeke viktigheten av at kommunene tar hensyn til vann- og avløpsanlegg i sin arealplanlegging. Vi ber om innspill fra medlemmene innen 1. september om hvilke problemstillinger vi bør framheve.

NOU 2015:16 fremhevet Overvannsutvalget behovet for at det avsettes arealer for å kunne disponere overvann på overflaten. For å understreke at kommunene må ivareta dette i sin arealplanlegging foreslo utvalget flere endringer i plan- og bygningsloven.

I et felles brev med KS og NKF som Norsk Vann sendte til KMD 9. mai i år, understreket organisasjonene at arealene rundt drikkevann og arealene over og rundt vann- og avløpsledninger bør beskyttes mot etablering av nye tiltak gjennom arealplanleggingen. Organisasjonene foreslo at KMD vurderte om dette kunne reguleres i de samme bestemmelsene som overvannsutvalget hadde foreslått for å ivareta overvannsdisponering.

Utskrift

Web Analytics