Høring: Regionreform

Skjermdump regionreform

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene på høring. 

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget hadde vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.

Norsk Vann ber om innspill fra medlemmene. Disse kan sendes Thomas Langeland Jørgensen innen 13. april.

Rapporten finner du på regjeringen.no

Utskrift

Web Analytics