TEK 17 på høring

DiBk logo rgb stor
 
I forslaget til TEK 17 har Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) videreført bestemmelsen om brannvann og omstrukturert bestemmelsene om utvendige vann- og avløpsanlegg.
 
Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har sendt ut sitt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Endringene er ment å forenkle, tydeliggjøre og bedre strukturen og fjerne, lempe eller forenkle kravene. 

Det foreslås ingen endringer i § 11-17 om brannvann (Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap).

Utvendige vann- og avløpsanlegg er i dag regulert i §§ 15-8, 15-9 og 15-10. Dibk skriver i sine merknader at de i hovedsak viderefører gjeldende bestemmelser, men har omstrukturert og tydeliggjort kravene. De har innarbeidet innholdet i § 15-8 (den generelle bestemmelsen) i de to bestemmelsene om henholdsvis vann og avløp (ny § 15-7 og § 15-8). Det generelle kravet til at anleggene skal prosjekteres og utføres slik at sikkerhet, miljø og helse er videreført i formålsbestemmelsen i § 1-1, hvor det heter:

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Dibk sin høringsfrist er 10. februar. 

Vi ønsker innspill fra våre medlemmer til Norsk Vann sitt høringssvar senest 20. januar 2017 til Elin Riise.

Utskrift

Web Analytics