Høring: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven

NOU

Kommunal- og moderniserings-departementet har sendt på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven og mindre endringer i matrikkelloven. Norsk Vann ber om innspill innen 10. november til Arnhild Krogh.

Forslaget omhandler blant annet:

Enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen

Departementet foreslår at eier av ledninger i grunnen skal føre arkiv med opplysninger om plasseringen av ledningene, herunder annen fysisk infrastruktur i grunnen og i sjø. Ledningseier skal, med de begrensninger som følger av sikkerhetsloven, utlevere opplysninger om plasseringen av ledningene til den som har et saklig behov for slike opplysninger. Enhver som mottar slike opplysninger, eller under gravearbeider får kjennskap til eksisterende ledning, plikter ifølge forslaget å gjennomføre tiltak for å hindre at uvedkommende får kjennskap til slik informasjon. Det legges til rette for at staten skal føre oversikt over ledningseiere og områder der de har ledninger. Registeret skal på forespørsel fra noen med saklig behov, opplyse om hvilke ledningseiere som har ledninger i et avgrenset område.

Tidspunkt for når avledning av overvann må være sikret

I likhet med Overvannsutvalget foreslår departementet at det presiseres i plan- og bygningsloven § 27-2 femte ledd at løsning for håndtering av overvann skal vurderes og avklares før det gis rammetillatelse. De foreslår tilsvarende løsning for avløpsvann i § 27-2 første ledd.

Flytte § 28-1 om fareområder til lovens kapittel 1

Departementet foreslår å flytte § 28-1 fra byggesaksdelen i loven til kapittel 1 i lovens generelle del i form av ny § 1-8 a. Forslaget vil føre til at det blir mulig å håndheve forbudet mot å bygge i fareområder på en enklere måte, og spørsmål om helse, miljø og sikkerhet får sterkere fokus i plan- og byggesaksbehandlingen. Det presiseres at forbudet også gjelder for tiltak som ikke er søknadspliktige. 

Les hele høringsforslaget her.

 

 

Utskrift

Web Analytics