Høring: Endringer i byggesaksforskriften

byggesak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en ny setning i byggesaksforskriften § 8-1 fjerde ledd som samsvarer med den praksisen en del kommuner allerede følger:
Der tiltaket gjelder vann- og avløpsanlegg, skal ferdigmelding gitt av vann- og avløpsmyndigheten vedlegges søknad om ferdigattest.

Et slikt krav vil kunne gjøre det enklere å få inn ferdigmeldinger og dermed også få oppdaterte ledningskartverk. Samtidig peker departementet på at kravet vil kunne forsinke tidspunktet for ferdigattest og at det er uheldig å trekke annet regelverk inn i vurderingen av om ferdigattest skal gis.

Departementet oppsummerer de øvrige endringsforslagene slik:

  • flere tiltak kan oppføres uten tillatelse fra kommunen
  • unødvendig rapporteringsplikt og dobbelt søknadsbehandling av tiltak fjernes
  • det blir enklere å forstå hvilke tilbygg som kan oppføres uten tillatelse
  • saksbehandlingen knyttet til overtredelsesgebyr vil skje på en mer ensartet, betryggende og effektiv
  • det gjøres språklige og andre redaksjonelle endringer for å gjøre forskriften mer leservennlig

Høringsdokumentene kan lastes ned fra regjeringen.no
Norsk Vann avga en høringsuttalelse i 2014 som omhandlet overbygging av ledninger og søknadsplikt for ledningsanlegg som kan være relevante å gjenta i denne høringsrunden.

Norsk Vann vil avgi uttalelse til forslagene og ber om innspill fra våre medlemmer. Synspunkter og evt. forbedringsforslag sendes Elin Riise innen 1. september. Norsk Vanns høringsuttalelse vil ivareta innkomne synspunkter og vil dessuten bli behandlet av Norsk Vanns samfunnskomite før den sendes til departementet. 

Utskrift

Web Analytics