Høring: Standard abonnementsvilkår

Faksimile standard abbvilkår

Kommuneforlaget har sendt på høring forslag til reviderte standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Frist for innspill til Norsk Vanns høringsuttalelse er 24. august.

Kommuneforlaget har på vegne av KS satt i gang en revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp; både administrative og tekniske bestemmelser. Begge utgavene er gjennomgått og revidert av en ekstern redaksjonsgruppe, og et forslag til reviderte utgaver er nå sendt på en begrenset høring. Høringsfristen til Kommuneforlaget er 23. september.

Norsk Vann vil avgi uttalelse til forslagene og ber om innspill fra våre medlemmer. Synspunkter og evt. forbedringsforslag sendes Elin Riise innen 24. august. Norsk Vanns høringsuttalelse vil ivareta innkomne synspunkter og vil dessuten bli behandlet av Norsk Vanns samfunnskomite og i et møte i «Nasjonalt brukerforum for vannbransjen» før ferdigstillelse og avgivelse innen høringsfristen.

Høringsdokumentene kan lastes ned her:

Utskrift

Web Analytics