Høring: Implementering av bredbånds-direktivet

bredbånd
 
Norsk implementering av bredbåndsdirektivet er nå på høring. Frist for tilbakemelding til Norsk Vann er 15. august.
Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (Bredbåndsutbyggingsloven). Forslaget vil gjennomføre Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/61/EU av 15. mai 2014, med tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, i norsk rett. 
 
Forslagene gjelder blant annet:
  • Tilgang til eksisterende fysisk infrastruktur - tiltak for å sikre rettigheter og plikter for tilgang til og felles utnyttelse av eksisterende fysiske infrastrukturer av ulike typer, med sikte på en mer effektiv og kostnadseffektiv utbygging av høyhastighetsnett.
  • Samordning av bygge- og anleggsarbeider - tiltak med formål å sikre utbyggere av høyhastighetsnett rettigheter til å ta del i planlagte bygge- og anleggsprosjekter. 

  • Åpenhet og innsyn - tiltak for å sikre utbyggere av høyhastighetsnett informasjon om hvilke fysiske infrastrukturer som finnes, samt hvilke bygge- og anleggsarbeider som planlegges iverksatt. 

  • Infrastruktur i bygninger - tiltak som skal sikre at nye bygninger, og bygninger som gjennomgår renovering, klargjøres for høyhastighetsnett. 

  • Bestemmelser om tvisteløsningsorgan og sentral informasjonstjeneste. 

 
Vi ber om at synspunkter og innspill fra Norsk Vanns medlemmer til høringsforslaget sendes Norsk Vann ved Arnhild Krogh innen 15.august. 
 
Her kan høringsdokumentene lastes ned:
Høringsbrev
Høringsnotat
 

Utskrift

Web Analytics