Høring: NOU 2015:16 Overvann

NOU overvann

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder – som problem og ressurs, med høringsfrist 3. mai.

Norsk Vanns sekretariat vil i samråd med samfunnskomiteen, avløpskomiteen og jus-gruppa arbeide med høringen i februar og mars slik at uttalelsen foreligger rett over påske til styrets behandling. Det vil også være nær dialog med KS i dette arbeidet. Dermed har Norsk Vanns medlemmer mulighet til å benytte Norsk Vanns uttalelse som grunnlag for egne vurderinger/uttalelser. Vi inviterer i den forbindelse til workshop 16. mars. Mer informasjon og innbydelse til møtet sendes ut medio februar. 
 
For å få et godt grunnlag for arbeidet ber vi om synspunkter og innspill fra Norsk Vanns andelseiere til høringsforslaget innen 7. mars (gjerne tidligere). Disse innspillene vil legges til grunn for Norsk Vanns uttalelse, arbeidet i komiteene og styrets behandling og møtet 16. mars. Innspill sendes Arnhild Krogh
 
Ut fra dette er det satt opp følgende tidsplan med frister for arbeidet med høringen:

  •   7. mars: Innspill til Norsk Vanns uttalelse
  •  16. mars: Workshop/møte for Norsk Vanns medlemmer (ikke begrenset til andelseiere)
  •  15. april: Ferdig høringsuttalelse fra Norsk Vann
 
I workshopen vil utkast til uttalelse bli vurdert, viktige/uavklarte spørsmål behandlet og synspunkter på NOU-forslaget debattert.
 
Høringsdokumentene lastes ned her
 
 

Utskrift

Web Analytics