Innspill om vann og avløp i NS 3600

For hver bygningsdel eller forhold som skal undersøkes, er det angitt en sjekkliste for hva som skal måles og ses etter, hva som er referansenivået (tilstandsgrad TG 0) og konkrete kriterier for fastsetting av henholdsvis tilstandsgrad TG 1, TG 2 eller TG 3. Standarden er først og fremst et verktøy for den bygningssakkyndige (takstmann) som gjennomfører tilstandsanalysen, men også underlag for en kontrakt med bygningssakkyndig i forhold til beskrivelse av tjenesten. 

For forbrukeren viser standarden hva som skal undersøkes, hvordan tilstandsgradene skal forstås og hva som skal inngå i egenerklæringsskjemaet.

Norsk Standard ønsker nå innspill om erfaringer i bruk av standarden. Den utvendige delen av vann- og avløpsanlegget er en vesentlig del av huset. Den er i liten grad kontrollerbar for huseier, og det er et fagområde folk flest har lite kompetanse om. Det er derfor viktig at dette blir ivaretatt på en god måte i forkant av et salg.

Norsk Vann har tidligere gitt et innspill om denne saken til Norsk Standard (brev med vedlegg). Vi har tatt en ny gjennomgang av standarden i samarbeid med Samfunnsutviklingskomiteen. Dette har resultert i et nytt innspill til NS 3600 (brev med vedlegg).

Utskrift

Web Analytics