Innspill til statsbudsjett 2021

Regjeringen 2020

Norsk Vann har sendt sine innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett 2021 på flere viktige områder for vannbransjen.

Regjeringen starter nå sitt arbeid med å lage forslag til neste års statsbudsjett. Norsk Vann har sendt dem våre innspill på viktige områder som hører hjemme i statsbudsjettet. Senere på våren vil vi også sende tilsvarende innspill til opposisjonspartiene på Stortinget.

Norsk Vann ønsker å bidra til å nå regjeringens ambisiøse mål for vann- og avløpssektoren slik de er beskrevet i regjeringsplattformen. Vi håper våre innspill kan bidra til en tydeligere vannprofil og nødvendige insentiver i statsbudsjettet for 2021.

Vann- og avløpssektoren står ovenfor stadig høyere kvalitets- og sikkerhetskrav, utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til et endret klima, et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen, befolkningsvekst og endret bosettingsmønster. Viktigheten av fungerende infrastruktur for å sikre rent drikkevann til innbyggerne ble for alvor satt på kartet i fjor, og det er viktig at kommunene og staten sammen sikrer vannforsyningen til Norges befolkning.

Dette gjør det nødvendig at både kommunene og staten stimulerer til bærekraftige tjenester for både dagens og kommende generasjoner. Norsk Vann mener en riktig satsing også vil kunne bidra til det grønne skiftet som gir økt vekst og sysselsetting i hele landet.

Hele innspillet kan du lese her. Under følger noen viktige punkter til regjeringen:

 • Vi ber regjeringen styrke tilskuddsordningen til klimatilpasningstiltak vesentlig, forslagsvis med 50 mill. kroner for 2021, og utvide ordningen til å omfatte støtte til konkrete tiltak.
 • Vi ber regjeringen om en økning på 10 mill. kr til arbeidet i vannområdene og en økning på 20 mill. kr til vannmiljøovervåking. Til sammen 30 mill. kr, for å sikre gjennomføringsevne i en krevende fase av arbeidet med å innfri felleseuropeiske vannmiljømål i norske vassdrag. Vi ber også om at det sikres ressurser til å revidere avløpsbestemmelsene i forurensingsforskriften.
 • Vi ber regjeringen gi bransjen fremtidsrettede rammebetingelser for utnyttelse av biogass og slam fra avløpsrenseanlegg som en ressurs, som del av Norges satsing på en sirkulær økonomi (Oppmodingsvedtak 484 «Krav til behandling av kloakkslam», 667 «Handlingsplan for utbygging av biogass i Noreg», 668 «Bransjenorm for biogass», 758 «Biogass i drivstoffhierarkiet»).
 • Under «kap. 702 Beredskap» er styrket helseberedskap for drikkevann et mål for 2020. Norsk Vann ber regjeringen foreslåe en statlig utredning om nasjonalt system for nødvannsutstyr som  et prioritert tiltak for å styrke beredskapsevnen på drikkevannsområdet (Kap. 702 Beredskap, Post 21 Spesielle driftsutgifter).
 • Vårt entydige krav er en endring i loven, en ny § 4a som beskrevet i Folkehelseinstituttet sin rapport om dette. Vi forventer at regjeringen nå følger opp dette i sin behandling av loven som nå er sendt på høring. Et obligatorisk påslag på 50 kr pr abonnent pr år. vil gi en det nødvendige løftet bransjen trenger for å innovere slik at vi kan levere bedre kvalitet og lengre levetid. Dette vil være et virkemiddel som vil sikre at den gebyrveksten som må komme blir lavere. Selv om dette ikke ligger inn under Helsedepartementet spiller vi det inn hit både fordi det var her man bevilget 5 millioner kr i årets budsjett men også fordi Stortinget har pekt på at Helsedepartementet skal koordinere staten i sitt arbeid med vann og avløp. 
 • Vi ber om at regjeringen setter av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16, herunder utrede spørsmålet om ansvar for skader, og å modernisere lov- og forskriftsreguleringen av vann- og avløpsgebyrene (Programkategori 13.90 post 21 Spesielle driftsutgifter).
 • Vi ber regjeringen i statsbudsjettet for 2021 om å berede grunnen for en bedre tilrettelagt digital innrapportering av statistikk for vann og avløp for å bedre benchmarkingen.
 • Norsk Vann vil peke på statens ansvar for å utdanne kvalifisert arbeidskraft.
 • Nasjonalt senter for vanninfrastruktur etableres nå ved NMBU på Ås med planlagt åpning høsten 2021. Staten har bidratt med en grunnfinansiering på 20 mill kroner, og resterende del av kostnadene søkes dekket med bidrag fra kommunene, produsenter og andre interessenter. Det gjenstår noe på å fullfinansiere senteret. Utvikling av et godt innhold for kursaktivitet, teknologiutvikling og forskning som bidrar til det grønne skiftet gjør at Norsk Vann ber regjeringen bidra til å fullfinansiere senteret med en ekstra bevilgning på anslagsvis 8 mill. kroner.
 • Norsk Vann mener at finansieringen må opp for å sikre sårt tiltrengt vannkompetanse i årene som kommer, og vi ber regjeringen flytte ingeniørutdanningen opp én kategori, til kategori D, med et langsiktig mål om plassering i kategori C (Kap. 260 Universitet og høgskolar post 50 Statlege universitet og høgskolar). 
 • Vi ber regjeringen fremme innovasjon og utvikling av vannbransjen gjennom sin bruk av virkemidler innenfor de ulike departementers ansvarsområder.

Innspillet er sendt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), helseminister Bent Høie (H), Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Foto: Olav Heggø, Borgos Foto AS, Fotograf Sturlason, Marte Garman og NFD.

Utskrift

Web Analytics