Utvidet produsentansvar – nødvendig også for vannmiljøet

eureau utvidet produsentansvarx

En rapport, utført på vegne av EurEau, støtter behovet for mer kildekontroll-tiltak for å sikre miljøet og for å unngå kostnadssjokk. 

En ny studie som har sett på produsentenes ansvar for å hindre at miljøskadelige stoffer havner i miljøet konkluderer med at rammeverket som kan sikre et forsvarlig nivå for vann- og avløpstjenestene allerede er på plass i EU.

Studien, som er gjennomført av Deloitte for EurEau*, slår fast at tiltak med kildekontroll ikke er fullt ut implementert i EU til tross for at dette er lagt til grunn i artikkel 191.2 i EU-traktaten. Dermed kan produkter som slipper ut farlige stoffer fortsatt markedsføres og selges, til tross for deres potensielt skadelige effekter.

- Kildekontroll er det første tiltaket EU bør gjennomføre på vegen mot målet om nullforurensing, sier EurEaus generalsekretær, Oliver Loebel.

I tillegg til å oppnå nullforurensning, vil kildekontroll sikre et forsvarlig nivå på VA-gebyrene. EU må handle - og handle raskt - for å håndheve lovgivningen som allerede er på plass og endre den der det er nødvendig. Et lovende skritt på vegen er bruk av utvidet produsentansvar (EPR- Extended Producer Responsibility) på plastprodukter til engangsbruk, som ikke bare vil beskytte miljøet, men også redusere kostnadene for forbrukere og spillvannsoperatører.

EU-lovgivningen åpner for å innføre EPR, hvis tiltak som kildekontroll ikke er tilstrekkelig effektivt for å redusere mikroforurensninger og mikroplast som slippes ut fra produkter i løpet av deres livssyklus.

Forbrukerne må belage seg på økte vann- og avløpsgebyrer dersom det må innføres ressurskrevende ekstrabehandling for å fjerne miljøgifter og mikroplast fra drikkevann og avløpsvann. 

Innføring av utvidet produsentansvar er et viktig bidrag for å sikre at produsentene påtar seg det fysiske og økonomiske ansvaret for produktene sine, men Deloitte-studien konkluderer likevel at dette alene ikke vil være den ene, magiske løsningen for å løse Europas vannutfordringer. Løsningen må være en kombinasjon av både oppstrøms tiltak (kontroll-ved-kilden) og nedstrøms tiltak, finansiert gjennom utvidet produsentansvar EPR, som vil kunne håndtere problemet på en tilstrekkelig måte.

Rapporten anbefaler flere tiltak: 

  • definere det juridiske og økonomiske ansvaret for produktene som markedsføres
  • innføre en avgift på de forurensende produkter som speiler kostnadene ved ekstra behandling
  • gjennomføre en nytte-kostnads-analyse av avbøtende tiltak
  • fremme øko-design for nye produkter

EU må iverksette tiltak slik at vann forblir rimelig, i tillegg til at det er trygt, rent og sunt.

Rapporten er tilgjengelig hos EurEau her (nederst i nyhetssaken).

* EurEau er den europeiske paraplyorganisasjonen for nasjonale interesseorganisasjoner på vannområdet. EurEau har et lite sekretariat i Brussel og er viktig for påvirkning av rammebetingelser fra EU. Norsk Vann er representert i EurEaus generalforsamling og de tre fagkomitéene.

 

Utskrift

Web Analytics