Enighet om viktigheten av vann - men følger politikerne opp?

Debatt Arendalsuka 2019TBa

Norsk Vann inviterte til debatt under Arendalsuka. Det var fullt hus, og debattantene var i hovedsak enige om utfordringene for bransjen. Men følges det opp?

Med utgangspunkt i regjeringsplattformens punkter som omhandler vann- og avløpssektoren inviterte Norsk Vann et bredt panel til debatt under Arendalsuka. I debattpanelet deltok stortingsrepresentantene Eirik Sivertsen (Arbeiderpartiet) og Ketil Kjenseth (Venstre) og nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund Morten A. Meyer, adm. direktør i MEF Julie Brodtkorb, adm. direktør i KS Bedrift Øivind Brevik, nestleder i KS Mette Gundersen og direktør i Norsk Vann Thomas Breen. Før selve debatten var det tre korte innledninger av Breen, Thomes Trømborg, daglig leder i NRV/NRA IKS og rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen.

Thomas Breen trakk frem tre utfordringer i sin innledning. Det ene er behovet for en samordnet sektorlov for vanntjenester og at anbefalingene fra NOU om overvann innføres i regelverket. I dag forholder bransjen seg til 40 lover og forskrifter og 10 departementer. Norsk Vann og flere andre bransjeorganisasjoner ønsker at ett departement utpekes til å koordinere arbeidet med denne samfunnskritiske infrastrukturen. Det andre er behovet for kompetanse. Det må utdannes 400 nye ingeniører for å gjennomføre prosjekter og drifte anleggene. Bransjen venter bl.a. nå på at regjeringen skal etablere program for teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen som Stortinget har bedt om. Det siste punktet var utvikling av gebyrene og rettferdig fordeling av kostnadene mellom generasjonene, og at det må tas tak i dette i nye forskriften for selvkost.

Innlederne fra NRV/NRA IKS og Arendal kommune utfordret sett fra sine ståsteder. Vann og avløp er kommunens ansvar, men staten kan bidra mer. Flere steder må mer samarbeid mellom kommunene på dette området prioriteres. Bransjen er nå inne i et arbeid hvor fremtidig organisering er under lupen av bl.a. en arbeidsgruppe i Norsk Vann.

Politikerne i panelet var i stor grad enige om at vann er et viktig tema. Det ble påpekt at noe er gjort de siste årene som statlig bidrag til Norsk senter for vanninfrastruktur ved NMBU på Ås og etablering av Nasjonal vannvakt. Samtidig har Stortinget ved flere anledninger gjort vedtak på ønske om sektorlov for vanntjenester og etablering av innovasjonsprogrammet for teknologiutvikling i vannbransjen, men her går det smått fremover. Det ble et lite påtrykk for at regjeringen må levere på Stortingets bestillinger.

Huseiernes Landsforbund var naturlig nok opptatt av at vann- og avløpsgebyrene ikke skal få for kraftig økning, slik Norsk Vanns rapport om finansieringsbehov påpeker blir nødvendig. De støtter bransjen i at innovasjon og bedre teknologi kan bidra til å gjøre jobben for en rimeligere penge. Meyer var opptatt av at det må stimuleres til effektivisering. MEF og Julie Brodtkorb er enige  i Norsk Vanns budskap, og mente at regjeringen ikke har fordelt ansvaret godt nok mellom seg på vårt område. Hun uttrykte oppgitthet over at politikerne fremstår som så enige, men at det samtidig skjer lite.

KS mente at valgkampen i større grad burde handle om "kloakk". Gundersen mente også at kommunesektoren trenger hjelp fra staten. Det er store utfordringer i sektoren fremover, og alt kan ikke nødvendigvis tas over selvkost. KS og Norsk Vann hadde møte med regjeringen i april hvor også de samme spørsmålene som i denne debatten ble drøftet. KS Bedrift la til i debatten at det er viktig å tenke samarbeid mellom kommuner og at det i flere tilfeller burde vært interkommunale samarbeid også i denne sektoren, hvor Brevik påpekte at det ikke finnes interkommunale selskaper i vann- og avløpssektoren nord for Hedmark.

Ca. 50 mennesker hadde tatt turen til Lille Andunge på Tyholmen for å høre debatten. Hele debatten ble streamet på Norsk Vanns Facebook-side og kan sees her.

På bildet ser du fra venstre: Agnar Kaarbø (ordstyrer), Thomas Breen (Norsk Vann), Eirik Sivertsen (Arbeiderpartiet), Mette Gundersen (KS), Øivind Brevik (KS Bedrift), Julie Brodtkorb (MEF), Morten Andreas Meyer (Huseiernes Landsforbund), Ola Borten Moe (Senterpartiet) og Ketil Kjenseth (Venstre).

Utskrift

Web Analytics