Miljødirektoratet foreslår endringer i lov og forskrifter om overvann

logo miljodirektoratet

Departementer og direktorater vil trolig sende forslag til ny regulering av overvann på høring før sommeren. Som en del av dette arbeidet, har Miljødirektoratet foreslått regulering av et nytt overvannsgebyr og av forholdet mellom abonnenter og kommuner som eier vann- og avløpsanlegg.

Norsk Vann har fått oversendt en utredning (NB! 20 MB) hvor Miljødirektoratet svarer på et oppdrag som de mottok fra Klima- og miljødepartementet i februar 2018, knyttet til oppfølging av overvannsutvalgets forslag i  NOU 2015:16.

Overvannsgebyr

I sin utredning foreslår Miljødirektoratet at kommunene gjennom en lokal forskrift skal kunne pålegge alle eiere av faste eiendommer i kommunen å betale et årlig gebyr for overvann. Gebyret skal inkludere alle innbyggere som eier eiendommer, inkludert de som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsanlegg. Gebyret skal ha en fast og en variabel del, hvor den variable delen skal beregnes på grunnlag av avrenningsmengden fra den enkelte eiendommen. I motsetning til utvalget, foreslår direktoratet at både vegeier og parker skal være gebyrsubjektet, men at kommunen kan redusere gebyret hvis eiendommen benyttes til «fellesanlegg» (felles overvannsanlegg). 

Regulering av forholdet mellom abonnenter og kommuner som eier vann- og avløpsanlegg

I forslaget til regulering av forholdet mellom abonnenter og kommunen har Miljødirektoratet langt på vei foreslått bestemmelser som ivaretar behovet som Norsk Vann har påpekt for en «vanntjenestelov». Det innebærer at deler av det som i dag reguleres gjennom avtalevilkår foreslås regulert i lov med tilhørende mulighet for å benytte tvangsmidler. Direktoratet foreslår en plikt for kommunen til å levere spillvann og drikkevann til de som er tilknyttet ledningene og en plikt for abonnentene til å vedlikeholde og bruke tjenestene slik at kommunene kan drifte anleggene. 

 

 

Utskrift

Web Analytics