Norsk Vann og KS møtte klima- og miljøminister Elvestuen

Møte politisk ledelse KLD 08.04.19

Norsk Vann og KS har hatt møte med politisk ledelse og embetsverk i Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I januar sendte Norsk Vann og KS felles brev til klima- og miljøministeren og kommunal- og moderniseringsministeren og ba om et møte for å innlede dialog om de mange vannsakene i regjeringsplattformen som ble lansert av den nye Solberg-regjeringen i januar.

Møtet fant sted hos klima- og miljøminister Ola Elvestuen i dag. Også statssekretær Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet og statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet deltok. I tillegg deltok disse to departementene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med fagfolk fra embetsverkene.

Sakene vi snakket om med hovedkonklusjoner var:

  • Sirkulær økonomi

KS og Norsk Vann vil gjerne vite mer om regjeringens planer for dette arbeidet. Vi er kjent med at det er en prosess i emning, det er av interesse for oss å vite noe mer om planlagt framdrift og hvordan det er tenkt rundt involvering. Vi bistår gjerne regjeringen i det viktige arbeidet med å utarbeide en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. 

  • Organisering, regulering og benchmarking

Norsk Vann bistår gjerne regjeringen og KS med gjennomgangen av organiseringen av vann- og avløpssektoren, eksempelvis gjennom å innhente fakta, eksempler og analyser.  Norsk Vann bistår gjerne i arbeidet med å regulere forholdet mellom kommuner og abonnenter i en vanntjenestelov. Vi bidrar gjerne i utvalget som regjeringen i folkehelsemeldingen varslet at den vil sette ned for å gjennomgå rapportering på vannområdet med sikte på å effektivisere og identifisere svakheter og utfordringer på området.  Norsk Vann ønsker å samarbeide med statlige myndigheter om å tilrettelegge for digital innrapportering av statistikk for vann og avløp. Dette er et viktig bidrag for å kunne bedre benchmarkingen i sektoren.

  • Selvkostregelverket

KS og Norsk Vann ønsker å bidra til at rammeverket for selvkost blir fornyet og tydeligere, det må forutsettes at dette skjer uten at det går på bekostning av kommunenes mulighet og handlingsrom til å få betalt for sine faktiske kostnader. Vi mener det er viktig at forskriftene legger til rette for at gebyrene kan holdes mest mulig stabile. 

  • Vannforvaltning

KS og Norsk Vann er fornøyde med at fylkeskommunene fortsatt skal være vannregionmyndighet. Alle oppgaver som pålegges kommunesektoren må fullfinansieres. Det gjelder også arbeidet etter vannforskriften. Det er behov for en statlig støtteordning til kommunale avløpsanlegg som får urimelig høye avløpsgebyr som følge av ekstra pålegg utløst av vannforskriftens miljømål. Det bør også utredes insentivordninger for huseiere i spredt bebyggelse som blir pålagt å gjennomføre kostbare avløpstiltak. Det er også et stort behov for å revidere avløpsbestemmelsene i forurensingsforskriften, og vi ber om at det sikres ressurser til å gjennomføre dette arbeidet. 

  • Overvann

Det haster å avklare hva slags ansvar som bør følge av å iverksette forebyggende overvannstiltak. Dagens ansvarsfordeling, hvor eiere av overvannsanlegg har det samme utvidede erstatningsansvaret som eiere av spillvannsanlegg, kan motvirke at kommuner og huseiere iverksetter forebyggende tiltak

Norsk Vanns og KS sitt notat til regjeringen kan du lese her.

På bilde ser du fra venstre: Robin Kåss, styreleder i Norsk Vann, Helge Eide, områdedirektør i KS, Anne Bramo, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Fra Norsk Vann deltok styreleder Robin Kåss, juridisk rådgiver Elin Riise, rådgiver Arne Haarr og stabsleder kommunikasjon og samfunnskontakt Thomas Langeland Jørgensen.

Utskrift

Web Analytics