Innspill til statsbudsjettet 2020

6 statsråder kreasjon TLJ

Den nye flertallsregjeringen er i gang med arbeidet for å lage statsbudsjett for 2020, og Norsk Vann har sendt sine innspill.

Norsk Vann ser med glede at flere av målene og ambisjonene i den nye regjeringsplattformen er knyttet til de kommunale vann- og avløpstjenestene. Norsk Vann ønsker å bidra til å nå disse målene.

Vann- og avløpssektoren står ovenfor stadig høyere kvalitets- og sikkerhetskrav, utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til et endret klima, et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen, befolkningsvekst og endret bosettingsmønster. Dette gjør det nødvendig at både kommunene og staten stimulerer til bærekraftige tjenester for både dagens og kommende generasjoner. Norsk Vann mener en riktig satsing også vil kunne bidra til det grønne skiftet som gir økt vekst og sysselsetting i hele landet.

Vi håper våre innspill kan bidra til en tydeligere vannprofil og nødvendige insentiver i statsbudsjettet for 2020.

Oppsummering av våre innspill:

Klima- og miljødepartementet:

  • Vi ber regjeringen styrke tilskuddsordningen til klimatilpasningstiltak vesentlig, forslagsvis med 50 mill. kroner for 2020, og utvide ordningen til å omfatte støtte til konkrete klimatilpasningstiltak.

  • Vi ber om at regjeringen setter av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16, herunder utrede spørsmålet om ansvar for skader, og å modernisere lov- og forskriftsreguleringen av vann- og avløpsgebyrene.

  • Vi ber regjeringen øke bevilgningene til vannforvaltning, for å sikre gjennomføringsevne i en krevende fase av arbeidet med å innfri felleseuropeiske vannmiljømål i norske vassdrag. Vi ber også om at det sikres ressurser til å revidere avløpsbestemmelsene i forurensingsforskriften.

  • Vi ber regjeringen gi bransjen fremtidsrettede rammebetingelser for utnyttelse av biogass og slam fra avløpsrenseanlegg som en ressurs, som del av Norges satsing på en sirkulær økonomi.

Helse og omsorgsdepartementet:

  • Vi ber regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett berede grunnen for en statlig utredning om nasjonalt system for nødvannsutstyr bør være et prioritert tiltak for styrket beredskapsevne på drikkevannsområdet.

  • Vi ser frem til at VIP-programmet legges frem for Stortinget gjennom Folkehelsemeldingen våren 2019, og vil gi våre innspill til Stortinget i den forbindelse. Samtidig er det da viktig at vedtaket der følges opp slik at det statlige bidraget legges inn i statsbudsjettet allerede fra 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

  • Vi ber regjeringen i statsbudsjettet for 2020 om å berede grunnen for en bedre tilrettelagt digital innrapportering av statistikk for vann og avløp for å bedre benchmarkingen.

Kunnskapsdepartementet:

  • Norsk Vann mener at finansieringen må opp for å sikre sårt tiltrengt vannkompetanse i årene som kommer, og vi ber regjeringen flytte ingeniørutdanningen opp én kategori, til kategori D, med et langsiktig mål om plassering i kategori C.

Næringsdepartementet:

  • Vi ber regjeringen fremme innovasjon og utvikling av vannbransjen gjennom sin bruk av virkemidler innenfor de ulike departementers ansvarsområder.

Innspillet er sendt til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Du kan lese hele innspillet til regjeringen her.

 

Foto: Bilder fra regjeringen (Bjørn. H. Stuedal, Torbjørn Tandberg, Fotograf Sturlason og Marte Garmann). 

Utskrift

Web Analytics