Vurdering av sikkerhet vedr. koordinater vanninntak

drikkevannskilde ræstad

Norsk Vann har forespurt NSM om vurdering av sikkerhet knyttet til lagring og håndtering av opplysninger om koordinater for vanninntak.

Etter drikkevannsforskriften § 17 fjerde ledd bokstav f) skal vannverkseiere registrere koordinatene for sine inntakspunkt i alle råvannskilder på et fastlagt skjema gjennom Mattilsynets skjematjenester. 

Norsk Vann har gjennom vår høringsuttalelse til drikkevannsforskriften og i dialogmøter med Mattilsynet påpekt at dette er en uheldig praksis. For de vannverk som benytter innsjø eller store elver som vannkilde, utgjør vannkilden i seg selv en beskyttelse mot forurensning, siden vannvolumet er meget stor. Kunnskap om nøyaktig posisjon på vanninntaket vil redusere eller fjerne denne barrieren. De fleste store vannverk i Norge benytter innsjø som vannkilde.

På denne bakgrunnen ber Norsk Vann om en vurdering av NSM om Mattilsynets datasystem og interne rutiner ivaretar sikkerheten til informasjonen om koordinater innrapportert via MATS. Vi ønsker videre NSM sin vurdering av hva som er akseptabel videre bruk av informasjon om drikkevannskilder i statlige rapporterings- og informasjonskanaler, eksempelvis gjennom Vann-Nett.

Les brevet her. 

Foto: Christen Ræstad

Utskrift

Web Analytics