Andelsvannverk bør ha skattefritak

penger l_mediumNorsk Vann har i innspill til Skattedirektoratets utredningsarbeid redegjort for hvorfor abonnenteide andelsvannverk bør være fritatt for skatteplikt. Norsk Vann protesterer samtidig mot at enkelte andelsvannverk har blitt pålagt skatteplikt uten nærmere begrunnelse.

Norsk Vann er blitt gjort oppmerksom på at Skattedirektoratet har igangsatt en utredning av hvorvidt andelsvannverk kommer inn under begrensningen i skatteloven for institusjoner som ikke har erverv til formål. I påvente av den varslede utredningen har Skatteetaten nylig sendt ut vedtak til flere andelsvannverk om at disse anses for å være skattepliktige.

Norsk Vann har i brev av 6. april 2010 tatt opp saken på prinsipielt grunnlag med Skattedirektoratet. Som innspill til Skattedirektoratets utredning, viser Norsk Vann til at det er en rekke argumenter som trekker i retning av at andelsvannverk skal ha fortsatt skattefritak etter skatteloven, da de tjener allmennyttige formål og ikke har erverv til formål.

Videre protesterer Norsk Vann mot omgjøring av skattefritak til skatteplikt for enkelte andelsvannverk uten nærmere begrunnelse. Norsk Vann ber Skattedirektoratet vurdere om Skatteetaten kan trekke sine varsler om skatteplikt for de aktuelle andelsvannverkene til utredningen foreligger.

Norsk Vanns brev kan leses her: Skatt andelsvannverk (86,60 kB)

 

 

 

 

Utskrift

Web Analytics