Forskrift skal sikre fornying av samfunnskritisk infrastruktur

Bilde artikkel samfunnskritisk infrastrukturEt hensiktsmessig regelverk for legging av ledninger i veggrunn er nødvendig for en fornying av viktig infrastruktur i Norge. Infrastrukturbransjene har i samarbeid utarbeidet et forslag til regelverk, som ble overrakt Vegdirektoratet i et møte 20. mai.

Behovet for oppgradering av ledningsnettet for bl.a. vann, avløp, strøm og bredbånd er enormt. Det finnes i dag ikke felles tekniske og administrative krav ved legging av ledninger i veggrunn. Vegdirektoratet har hatt et forskriftsforslag med retningslinjer på høring i 2007. I høringsrunden kom det mange og til dels motstridende innspill til dette forslaget, fra både ledningseiere og vegholdere.

Derfor har en samlet infrastrukturbransje utarbeidet forslag til hvordan legging av ledninger i offentlig veggrunn kan reguleres. Forslaget ble overlevert til Vegdirektoratet i et møte 20. mai, og vil forhåpentligvis bringe prosessen med et funksjonelt nytt regelverk et godt steg videre.

Dagens mangel på koordinering umuliggjør en samlet og rasjonell forvaltning av infrastrukturen i vegen. Infrastrukturaktørene håper derfor vegmyndighetene ved ny forskrift tar et aktivt grep som legger til rette for at veggrunn fortsatt kan benyttes som en effektiv fremføringskorridor for infrastruktur som bredbånd, vann, avløp, strøm, fjernvarme, tv-kabler og avfallsrør.

Energi Norge har hatt sekretariatsfunksjon og har koordinert arbeidet med et felles forskriftsforslag. Arbeidsgruppen har for øvrig bestått av representanter fra KS Bedrift, Telenor Norge og Norsk Vann. Styringsgruppen har i tillegg, foruten allerede nevnte organisasjoner, bestått av Norsk Fjernvarme, Avfall Norge, Ventelo, Norsk Energigassforening, IKT Norge, Abelia, Kabel Norge og Norsk Bynettforening.

Utover forskriftsarbeidet har representanter fra samarbeidsprosjektet avholdt møter med Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Formålet har vært å opplyse om konkrete problemstillinger og orientere om det initiativ infrastrukturaktørene har tatt for å bidra til at det etableres gode retningslinjer.

Infrastrukturaktørene uttaler: ”Vi har etablert god dialog med involverte direktorat og departementer, og møter gehør for at det er behov for en forskrift som ivaretar et helhetlig syn på infrastruktur i vegen. Vi setter vår lit til at Samferdselsdepartementet nå sørger for at det kommer en forskrift for all offentlig veg. Det haster med å få dette på plass,” heter det i en fellesuttalelse fra prosjektet.

Sentrale dokumenter som ble overlevert Vegdirektoratet i møtet 20. mai, kan lastes ned her:

Oversendelsesbrev til Vegdirektoratet (57,33 kB)
Innspill til forskrift med merknader (139,05 kB)
Innspill til bestemmelser (212,38 kB)

 

 

 

 

Utskrift

Web Analytics