Unødig strenge damsikkerhetskrav

Fyllingsdam mediumNorsk Vann har tatt opp med NVE at ny damsikkerhetsforskrift kan få uheldige konsekvenser for bl.a. mindre vannverksdammer nær bebyggelse. Norsk Vann oppfordrer til en nyansering av kravene, og til en skjønnsmessig praktisering til reviderte krav evt. foreligger.

Ny damsikkerhetsforskrift trådte i kraft fra nyttår og gir rammene for klassifisering og utforming av vassdragsanlegg, samt kvalifikasjonskrav.

Norsk Vann er av medlemmer blitt gjort oppmerksom på at den nye forskriften kan få uventet store økonomiske konsekvenser for mindre dammer nær bebyggelse, som allerede har god innebygget sikkerhet; typisk gamle fyllingsdammer til vannforsyningsformål eller rekreasjonsformål. Vi har belyst konsekvensene av nytt regelverk i et brev til NVE, der vi oppfordrer til en nærmere nyansering av forskriftskravene ut fra risikovurderinger. Vi ber også NVE utvise skjønn i praktiseringen av det nye regelverket, inntil evt. mer nyanserte krav foreligger.

Norsk Vanns brev til NVE kan leses her: Brev til NVE damsikkerhet (140,47 kB)

 

 

 

 

Utskrift

Web Analytics