Spørretimedebatt om vanntjenestelov

stortinget

I Stortingets spørretime 16. mai ble klima- og miljøminister Ola Elvestuen utfordret av stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) om behovet for en vanntjenestelov. Elvestuen viste til at spørsmålet vurderes som del av oppfølging av overvannsutvalgets anbefalinger.

Kommunene jobber for å levere gode og kostnadseffektive vann- og avløpstjenester, og har gjennom lang tid bedt staten om et viktig bidrag i dette arbeidet. Det gjelder behovet for å avklare hvor langt kommunenes ansvar for å levere tjenestene går og hvilke krav de kan sette til innbyggerne som mottar tjenestene. Dette behovet ble også påpekt av overvannsutvalget i NOU 2015:16. Å bygge ut dagens lov om kommunale vass- og avløpsanlegg til en sektorlov for vanntjenester («vanntjenestelov»), er et hensiktsmessig grep for å følge opp flere av overvannsutvalgets anbefalinger samtidig som kommunene og innbyggerne får avklarte rammebetingelser for denne viktige kommunale tjenesten. Et forslag til lovbestemmelser ble utredet i samarbeid med flere andre aktører og publisert i Norsk Vanns rapport 214/2015 «Forslag til ny sektorlov for vanntjenester». Fortsatt venter vannbransjen på at regjeringen skal nedsette et lovutvalg for en vanntjenestelov.

Det er på den bakgrunn gledelig at temaet nylig har vært gjenstand for debatt i Stortinget. I Stortingets spørretime 16. mai stilte stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen om fremdriften i arbeidet med en vanntjenestelov. Debatten gjengis i sin helhet nedenfor (kilde: www.stortinget.no):

Ole André Myhrvold (Sp): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til klima- og miljøministeren: «Å bygge ut dagens lov om kommunale vass- og avløpsanlegg til sektorlov for vanntjenester ('vanntjenestelov') kan være et hensiktsmessig grep for å følge opp de av overvannsutvalgets forslag som sorterer under Klima- og miljødepartementet. Et slikt lovarbeid vil bidra til en mer helhetlig og effektiv statlig styring på vann- og avløpsområdet. Vil statsråden ta initiativ for å fremskynde arbeidet med en vanntjenestelov?»

Statsråd Ola Elvestuen: Klimaendringene vil føre til stadig mer ekstremnedbør og behov for å forebygge skader fra overvann i byer og tettsteder. Mange kommuner jobber godt med å forebygge skader. Overvannsutvalget har i sin utredning foreslått en rekke lov- og forskriftsendringer som til sammen vil gi kommunene bedre virkemidler for å forebygge skader fra overvann. Disse forslagene til lovendringer i flere ulike lover må ses i sammenheng og er i full gang. Lovendringene berører flere departementer, og arbeidet ledes av Klima- og miljødepartementet.

Overvann er ikke entydig. Det er vann på avveier fra en rekke kilder og har ulike årsaker. Forslagene fra utvalget gjelder bl.a. bedre finansiering av overvannstiltak, bedre håndtering av overvann i plan- og byggesaker, avledning av overvann i vassdrag, krav til sikkerhet mot skader, pålegg overfor eksisterende bebyggelse, avledning av overvann i veier og gater mv. Forslagene berører mange samfunnsaktører og må i tråd med utredningsinstruksen utredes ytterligere før forslaget kan sendes på høring og lovforslag fremmes for Stortinget. Dette gjelder også spørsmålet om en sektorlov for vann- og avløpstjenester, som representanten Myhrvold tar opp. Utvalget har foreslått å regulere forholdet mellom kommunen som anleggseier og tjenesteyter og deres abonnenter i vann- og avløpsanleggsloven. Utvalget har samtidig foreslått at sektorovergripende bestemmelser i lovgivningen som gjelder vann- og avløpstjenester, bør beholdes i sektorovergripende regelverk, som f.eks. plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

For å gi kommunene bedre muligheter til å jobbe effektivt med håndtering med overvann har utvalget også flere forslag til styrking av den statlige veiledningen og kompetansen hos ulike statlige aktører. Dette vil også være viktig å vurdere i oppfølgingen av utvalgets utredning.

Jeg kan forsikre om at vi har full kraft på arbeidet med de aktuelle lovendringene. Vi følger opp overvannsutvalgets utredning raskest mulig, noe som også er slått fast i Jeløya-plattformen.

Ole André Myhrvold (Sp): Takk for svaret. Det er ingen tvil om at de regelverksmessige utfordringene på vann- og avløpsområdet er fragmenterte og har vært fragmenterte på statlig side gjennom mange år. Jeg er glad for å høre at det er et arbeid i gang. Jeg tolker statsråden også slik at Klima- og miljødepartementet har en koordinerende rolle i dette arbeidet med de andre departementene. Når vil vi kunne få et forslag på bordet? Hva er tidsperspektivet?

Statsråd Ola Elvestuen: Jeg tror det viktigste for meg å si – jeg kan ikke være helt spesifikk om når det kommer – er at det viktige er å følge opp overvannsutvalget. Det er også der utålmodigheten er. Det er et komplisert arbeid. Det pågår i flere departementer og vil bli drevet framover. Det er også i den sammenheng man ser på og gjør en vurdering av om det er behov for en egen sektorlov. Dette er et spørsmål som var oppe i Stortinget i fjor vår. Det ble fattet et vedtak 6. juni, som nettopp påpekte betydningen av at vi må gjøre det konkrete arbeidet for å følge opp overvannsutvalget. Man sa at det er i den forbindelse man gjør vurderingen om det er behov for en sektorlov for vann og avløp, som i forslaget omtales som en vanntjenestelov. Svaret er at dette gjøres (presidenten klubber).

Ole André Myhrvold (Sp): Som statsråden sier, berører dette mange samfunnsaktører og områder. Den 9. mai hadde VG et opplag om eldgamle vannrør som en potensiell utgiftsbombe for kommunene, og ikke minst for abonnentene. Norge har et svært høyt lekkasjetap fra vannledningene på mellom 30 pst. og 35 pst. Det er en miljøutfordring, da det krever energi og kjemikalier å produsere vannet, og det er en potensiell helseutfordring hvis det kommer forurensning gjennom lekkasjepunktene. En vanntjenestelov vil kunne gi kommunene en viktig hjemmel de ikke har i dag, en hjemmel til å pålegge huseiere å stanse lekkasjer på egne ledninger, som en del av kommunens arbeid for å minske vanntapet og redusere kostnadene. Ser statsråden at det kan være hensiktsmessig med en vanntjenestelov for å få kontroll med denne typen vannlekkasjer og innlekk på det kommunale avløpsnettet?

Statsråd Ola Elvestuen: Det det er behov for, er å gjennomgå forslagene fra overvannsutvalget og at vi ser på de ulike bitene i det. Så er det riktig at for å ta tak i det som er etterslepet i vannledningssystemet, er det viktig at kommunene ikke trenger å vente med å sette i gang en økt innsats for å gjøre noe med det etterslepet som er der. Så må det være en del av utredningen om det er behov for å gjøre endringer i hva man kan stille krav om, som er det som stortingsrepresentanten spør om.

 

Utskrift

Web Analytics