Innføring av akkreditert prøvetaking

Akkreditering-Norsk-Vann mediumAkkreditering av prøvetaking viser seg å bli langt mer teknisk krevende og kostbart enn forutsatt. Norsk Vann ber derfor Miljøverndepartementet om å vurdere mer fleksibilitet og tilpasning ved gjennomføringen.

 

 I et brev som er sendt Miljøverndepartementet med kopi til Klif er følgende innspill listet opp:

  • Det er nødvendig at myndighetene viser større fleksibilitet og mer nyansering ved innføringen av akkreditert prøvetaking. Myndighetene må dessuten avstå fra bruk av tvangsmidler overfor anleggseierne
  • Kravet om akkreditert prøvetaking bør oppheves for renseanlegg i mindre følsomt område og erstattes av et krav til kompetanse for personell som tar prøver
  • Fysiske tiltak for å tilfredsstille kravene til prøvepunkt, vannføringsmåling mm for renseanlegg i følsomt område og normalt område må kunne utstå og samordnes med fristen for å etterkomme sekundærrensekravet, det vil for eksisterende renseanlegg si når anlegget endres vesentlig, jf. forurensningsforskriften § 14-6 og § 14-7
  • Akkrediteringen må begrenses til kun å omfatte prøvetaking slik det står i forurensningsforskriften § 14-11 første ledd, tredje punktum
  • Kravet om vannføringsmåling med usikkerhet på maksimalt 10 % må håndheves av fylkesmannen som forurensningsmyndighet. Det må ikke være slik at den akkrediterte virksomheten, som gjerne er en driftsassistanse eller et laboratorium, skal inneha rollen som kravstiller eller myndighet overfor eier av renseanlegg
  • Faglig anerkjente prinsipper og ”beste praksis” må legges til grunn uten behov for individuell validering i forbindelse med akkreditering. Dette gjelder blant annet at prøver tatt av innløpsvannet må aksepteres som representative også for urenset avløpsvann som går i overløp og at innløpsprøver må kunne tas etter rist for å unngå gjentetting og funksjonsfeil på prøvetakingsutstyret
  • Det virker urimelig med like strenge og kostbare krav til dokumentasjon av overløp, som tross alt er sjelden i drift, som til dokumentasjon av hovedstrømmen gjennom renseanlegget. Her må kravene nyanseres

 Brevet kan lastes ned her: Brev til Md om akkreditering (548,35 kB)

Utskrift

Web Analytics