Nasjonal rapportering av biogass i henhold til EUs bærekraftkriterier og produktforskriften

Biogass 16 9

Norsk Vann har sammen med andre aktører i biogassbransjen sendt brev til Klima- og miljødepartementet og bedt om at myndighetene går i dialog med bransjen om utviklingen og oppfølging av en bransjenorm for biogass, med rapportering til Miljødirektoratet på produksjon og klimanytte fra biogassproduksjon, basert på EUs bærekraftkriterier.

 
Her er forslagene oppsummert: 
  • Vi oppfordrer KLD til å gi Miljødirektoratet i oppdrag å gå i dialog med bransjen om utviklingen og oppfølging av en bransjenorm (evt forskriftsfestet) for biogass med årlig rapportering til Miljødirektoratet på produksjon og klimanytte fra norsk biogassproduksjon basert på EUs bærekraftkriterier som rammeverk. 

  • Norsk biogassindustri har i godt samarbeid med landbruket kommet langt i å bruke biogjødsel og biorest fra avløpsslam i matproduksjon, som er sirkulær økonomi i praksis og som derfor vil bidra til at Norge når EUs mål om materialgjenvinning (50% innen 2020). Klimanytten fra dette bør synliggjøres bedre. 

  • Norge bør gjennom Miljødirektoratet delta aktivt i innspillprosesser ovenfor EU vedr Fornybardirektivet og sirkulær økonomi for å fremme perspektivene til den norske biogassbransjen. Vi foreslår at Miljødirektoratet benytter det refererte kunnskapsgrunnlaget i innspillprosessene.

Brevet kan leses her

Utskrift

Web Analytics