Kvalifikasjonskrav for arbeid på VA-anlegg

Logo komm og mod dep

I en pressemelding 4. desember 2017 varslet statsråd Sanner at regjeringen vil nedsette et hurtigarbeidende ekspertutvalg som blant annet skal evaluere dagens system for Sentral godkjenning. Norsk Vann har vært i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å sikre at de særskilte behovene for å kunne sette kompetansekrav til de som skal utføre arbeid på vann- og avløpsledninger inkluderes i ekspertutvalgets utredning.

Statsrådene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet sendte den 15. februar et felles brev til kommunene om bruk av sentral godkjenning for ansvarsrett som kvalifikasjonskrav ved offentlige anbud. I brevet påpeker departementene at krav om at foretak må ha sentral godkjenning for å kunne få oppdrag er feil bruk av sentral godkjenning og ulovlig etter tjenesteloven og EØS-avtalen. 

Norsk Vann anbefaler at kommunene stiller kompetansekrav på følgende måte:

  • Hovedledninger som kommunen selv er byggherre for: Kommunene fastsetter relevante krav til kompetanse enten direkte i anbudsdokumentene eller ved å henvise til at anlegget skal bygges i tråd med kommunens VA-norm
  • Privat opparbeiding av hovedledninger som kommunen skal overta (opparbeidelsesplikt/utbyggingsavtaler): Kommunene fastsetter relevante krav til kompetanse i vilkår for å innvilge søknaden om å knytte den nye hovedledningen til kommunens eksisterende ledningsnett (sanitærmeldingen), enten direkte eller ved å henvise til kommunens VA-norm
  • Stikkledninger: Kommunen fastsetter relevante kompetansekrav i vilkårene for å innvilge søknaden om tilknytning, enten direkte eller ved å henvise til sine abonnementsvilkår

Utskrift

Web Analytics