Fosfor og mikroplast viktige temaer i sirkulær økonomi

Stortinget

Energi- og miljøkomitéens innstilling til avfallsmeldingen gir føringer på områder som er sentrale for vannbransjen, som utnyttelse av fosfor som ressurs og begrensning av mikroplast ved kilden. 

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har lagt frem sin innstilling til Meld. St. 45 (2016–2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi (avfallsmeldingen). Norsk Vann deltok med innspill i komiteens høring av avfallsmeldingen, med hovedfokus på fosfor og mikroplast, som kan leses her.

Flere av komiteens enstemmige innstillinger til Stortingsvedtak er viktige for vannbransjen og svarer godt opp for Norsk Vanns innspill i høringen, herunder:

  • Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler og tiltak for å legge til rette for fosforgjenvinning i Norge.
  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan stille krav om at alt kloakkslam skal behandles fortrinnsvis gjennom produksjon av biogass og biogjødsel eller kompost.
  • Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019.

Under vil vi kort gi en nærmere utdypning og kommentar til komiteens omtale av og anbefalinger for de viktigste sakene, sett fra Norsk Vanns ståsted: 

Fosfor

Det er altså en enstemmig innstilling om å be regjeringen utrede virkemidler og tiltak for å legge til rette for fosforgjenvinning i Norge.

I komiteens høring av avfallsmeldingen oppfordret Norsk Vann komitéen til å etterlyse fremdrift i Regjeringens arbeid med å vurdere potensialet for gjenvinning av fosfor fra avfall i Norge, ta stilling til en politisk ambisjon for Norge om å bli selvforsynt med fosfor, og eventuelt be Regjeringen utrede virkemidler og tiltak for å realisere en slik ambisjon. I tillegg ba vi komitéen etterlyse fremdrift i arbeidet med å vurdere virkemidler for å styrke markedet for sekundært fosfor, herunder om innblandingskrav i mineralgjødsel er et egnet virkemiddel. Det ble også etterlyst fremdrift i arbeidet med å revidere gjødselvareforskriften, slik at innovative og bærekraftige løsninger for utnyttelse av ressursene fra avløp kan utnyttes i den sirkulære økonomien. 

Et mindretall i komitéen mener dessuten det trengs nasjonale mål i Norge for fosforgjenvinning og resirkulering fra avfall, inkludert husdyrgjødsel, for å erstatte mineralsk fosforgjødsel. Videre bør det etableres en såkalt fosforplattform – et møtested for nøkkelaktører (myndighetsorganer, industri, jordbruk, forskning, m.fl.) i realiseringen av norske ambisjoner på området. Disse medlemmer mener det bør utredes virkemidler for å styrke markedet for sekundært fosfor, herunder avklare om innblandingskrav i mineralgjødsel og/eller en avgift på mineralsk fosfor er egnede virkemidler, samt mer forskning for å følge opp pågående forskning rundt hvordan den sirkulære næringsstofføkonomien kan realiseres og oppskaleres i Norge.

Krav om behandling

Komiteen anbefaler enstemmig at Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan stille krav om at alt kloakkslam skal behandles fortrinnsvis gjennom produksjon av biogass og biogjødsel eller kompost. Dette er en formulering som må følges opp nærmere, da den ikke er helt entydig sett opp mot bl.a. dagens regelverk. 

Gjødselvareforskriften

Komiteen mener det er viktig at regjeringen prioriterer arbeidet med gjødselvareforskriften, for å få på plass avklarte og fremtidsrettede rammebetingelser for gjødselvarer.

Vi registrerer at komiteen også omtaler avløpsrenseanlegg og behovet for fornyelse og ombygging av disse. Her mener flertallet at framtidas anlegg må være basert på biologisk rensing, og at renseanleggenes rolle i større grad må forankres som en sirkulær aktør som skal bli leverandører av energi (biogass), jord og gjødsel med avløpsvann som råvare. Det er ikke knyttet noen anbefalinger om tiltak eller innstilling overfor Stortinget om dette spesifikke temaet. 

Biogass

Den korte taletiden i komitéen ga ikke rom for å si noe om biogass, men Norsk Vann stilte seg i høringen bak innlegget til Energigassforeningen i høringen. Innstillingen fra komiteen omtaler flere viktig tiltak for å fremme og øke produksjon og bruk av biogass. 

Mikroplast

Komitéen innstiller på en rekke tiltak på området mikroplast. Blant annet anbefaler en enstemmig komité Stortinget å be regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019. Et mindretall i komitéen anbefaler Stortinget å be regjeringen legge fram et forslag om utfasing og forbud mot bruk av mikroplast i kosmetikk og tannpasta, samt en rekke andre artikler som kan produseres mer miljøvennlig. Norsk Vann understreket i høringen at problemene med mikroplast må løses ved kilden, og ikke gjennom end-of-pipe løsninger på avløpsrenseanleggene, noe som er tatt til følge i innstillingen. 

Legemidler

Vi registrerer for øvrig at komitéen har omtalt viktigheten av å videreføre arbeidet med å samle inn ubrukte legemidler for å redusere mengden legemidler på avveie i vannmiljø, avløp og slam.

Det er lagt opp til sluttbehandling av innstillingen i Stortinget 27. februar 2018. 

Les hele innstillingen til energi- og miljøkomiteen her.

 

Utskrift

Web Analytics