Flertall for program for teknologiutvikling

Stortinget
 
Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget vil be regjeringen fremme forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen.

Stortingsrepresentanter kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget; såkalte representantforslag eller dok. 8 forslag. I denne vårsesjonen er det to dok. 8 forslag til behandling på Stortinget, som har særlig betydning for vannbransjen:

Dok. 8:83 S (2016-2017) om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

Representantforslaget var fremmet av Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad fra Venstre. Kommunal- og forvaltningskomiteen, med Karin Andersen fra SV som saksordfører, avga sin innstilling 13. juni. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, rådet Stortinget til å fatte følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen, som et spleiselag mellom staten, kommunene og leverandørindustrien.»

Komteinnstillingen er svært interessant lesning sett fra vannbransjens ståsted, og den finnes i sin helhet her.

Dok. 8:78 S (2016-2017) om en sektorlov for vann- og avløpssektoren

Representantforslaget var fremmet av Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Energi- og miljøkomiteen, med Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet som saksordfører, avga sin innstilling 6. juni. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, rådet Stortinget til å fatte følgende vedtak: 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå anbefalingene fra overvannsutvalget (NOU 2015:16), og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til tiltak og virkemidler for overvannsproblematikk, inkludert en vurdering av en egen sektorlov for vann- og avløp.»

Komiteinnstillingen finnes i sin helhet her.

Videre oppfølging

Begge komiteinnstillingene blir sluttbehandlet av Stortinget før sommeren. Norsk Vann vil følge opp komiteinnstillingene og vedtakene i det interessepolitiske arbeidet fremover på disse to områdene.

 

Utskrift

Web Analytics