Arbeidsgruppe skal vurdere konkurransen mellom private og offentlige aktører

org og finan

 

Norsk Vann har sendt budskapsarket Organisering og finansiering av vann- og avløpstjenestene til den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen som skal utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet med tanke på at det skal være like konkurransevilkår for private og offentlige aktører når de er i samme marked.

Regjeringen har oppnevnt en intern arbeidsgruppe som skal vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører. Næringsminister Monica Mæland viser til at gode og effektive bedrifter kan bli presset ut av markedet når konkurransevilkårene er ulike. Departementet viser til at offentlige tjenesteleverandører kan ha fordeler, som gunstige skatteregler, garantier, finansieringsmuligheter eller kryssubsidiering, i konkurranse med private aktører. Fordelene kan gi en konkurransevridning, noe som kan presse private aktører ut av markedet. Arbeidsgruppen skal utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet.

Formålet med utredningen er å gi norske myndigheter grunnlag for å iverksette tiltak som skal sørge for at reguleringen av økonomisk aktivitet utøvd av staten, fylkeskommuner, kommuner, regionale helseforetak og helseforetak er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og at offentlige og private aktører har like konkurransevilkår. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. januar 2018. Mandatet for arbeidsgruppen finner du her.

Norsk Vann har sendt budskapsarket Organisering og finansiering av vann- og avløpstjenestene til arbeidsgruppen og vist til sin høringsuttalelse til forslaget om endringer i lov om interkommunale selskap.
 

Utskrift

Web Analytics