Vannbransjen viktig for grønn konkurransekraft

gronn konkurransekraft

Norsk Vann har sendt sitt innspill til Regjeringens Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, for å vise mulighetene og behovene i den norske vannbransjen.

Regjeringen oppnevnte 16. juni 2015 Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Ekspertutvalget skal høsten 2016 foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Utvalget skal utrede internasjonale og nasjonale rammebetingelser, utfordringer og muligheter, og foreslå tiltak for styrking og videreutvikling av  grønn konkurransekraft i norsk næringsliv.

Norsk Vanns innspill til ekspertutvalget ble oversendt 7. juli. Innspillet er kalt et «Vannkart» til økt, grønn konkurransekraft i vannbransjen og kan lese i sin helhet her. Det planlegges med en mer offisiell overrekkelse av innspillet til utvalget over sommeren.

Hovedbudskapet fra Norsk Vann er:

Vannbransjen kan spille en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet og økt, grønn konkurransekraft for norsk næringsliv. Det er behov for å investere 490 mrd. kr i vann- og avløpsinfrastrukturen frem mot 2030, for å sikre rent vann i springen og rent vann i naturen. Investeringene gir store muligheter for innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger og kan gi økt vekst og sysselsetting i hele landet. Norsk vannteknologi og vannkompetanse vil ha et stort globalt marked.

Staten må bidra med sine virkemidler for at kommunene og vannbransjen kan lykkes i sitt store omstillingsarbeid, gjennom:

  • Bedre koordinering av statlig forvaltning
  • Snarlig implementering av et «klimatilpasset regelverk»
  • Nasjonale mål og incentiver for bedre utnyttelse av ressursene i vann og avløp
  • Etablere et forsknings- og teknologiutviklingsfond
  • Etableringsstøtte til Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi
  • Styrking av ingeniørutdanningen

Utskrift

Web Analytics