Kvalitet i høyere utdanning

Innledere og politikere

Norsk Vann har sendt inn sine innspill til Kunnskapsdepartementet til kommende stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Som bransjeorganisasjon for kommunene og kommunalt eide selskaper på vann- og avløpsområdet ønsker Norsk Vann å gi noen konkrete innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning – sett fra vårt ståsted. Vi ønsker ikke å bidra med generelle betraktninger om nasjonale utfordringer, omstilling, studentgjennomstrømning, styring m.v., men konsentrerer oss om å gi innspill til utdanningen av fremtidige arbeidstakere for vår samfunnskritiske infrastruktur.

Norsk Vann mener staten må bidra til at det utdannes nok ingeniører til samfunnskritiske arbeidsoppgaver, som blant annet vann og avløp.

Norsk Vann ber regjeringen problematisere og komme med eventuelle forslag til løsninger for mer robuste vannfaglige utdanningsmiljøer i sin stortingsmelding. I dag må flere utdanningsinstitusjoner få ekstern finansiering til faglige stillinger som bidrar til sårt tiltrengt kompetanse i samfunnet. Norsk Vann mener at staten har et ansvar for å legge til rette for at det blir tilstrekkelig mange og gode ingeniører på vannområdet, for å kunne møte utfordringene med bl.a. utbygging og vedlikehold av kritisk infrastruktur og tilpasning til klimaendringer.

Det er kostnadskrevende å utdanne ingeniører med bl.a. vannfaglig kompetanse. Utstyr, laboratorium m.m. gjør at det i snitt koster mer å utdanne en vann- og avløpsingeniør og tilsvarende enn for eksempel en statsviter. Norsk Vann mener dette på en enda bedre måte kan kompenseres ved å øke ”stykkprisen” for disse ingeniørstudentene.

Vannbransjen arbeider med planer for et nasjonalt kompetansesenter for undervisning, testing og utprøving av ledningsteknologi for vann og avløp, som er planlagt lagt til NMBU i Ås. Statlig investeringsstøtte er avgjørende for å sikre etablering av senteret.

Les hele innspillet her.

Utskrift

Web Analytics