Innspill til mal for utslippstillatelser

utslippstillatelser

Norsk Vanns avløpskomite har sammen med Norsk Vanns jurist gitt innspill til Miljødirektoratets mal for utslippstillatelser med tilhørende veileder.

I uttalelsen støttes fortsatt den helhetlige tilnærmingen til avløpssystemet som malen bygger på. Samtidig understrekes det at det er behov for ytterligere avklaringer. Det pekes blant annet på at malen på flere punkter kan bli mer entydig i sitt innhold og sin begrepsbruk. Det må gå klart frem hva som er absolutte krav og hva som er anbefalinger eller målsettinger. For interkommunale selskap må det skilles tydeligere mellom hva som er virksomhetens ansvar og kva som er kommunene ansvar.

Utskrift

Web Analytics