A244 - Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsplan for drikkevann

r244_forside
kr 320 pr stk,-

Rapport 244/2018

Utgivelsesdato: Oktober 2018

Forfattere: Fredrik Ording og Hanne Kvitsand, Asplan Viak AS.

Denne rapporten er en veiledning i hvordan vannverkseiere kan lage en prøvetakingsplan, som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften. Rapporten omhandler krav, metode og anbefalinger for å lage en prøvetakingsplan for rutinekontroll av drikkevann.
Metoden tar utgangspunkt i minstekravene til prøve- og analyseomfang fastsatt i drikkevannsforskriften, med opp- eller nedjustering i totalomfang avhengig av resultatene fra farekartlegging og risikovurdering. Arbeidsmetoden er bygget opp som en trinnvis prosess, med trinn 1-5. De fire første trinnene har tilhørende skjema som vannverkseier kan velge å bruke i arbeidet. Det er disse skjemaene som til sammen utgjør hjelpemidlene, mens den øvrige teksten gir veiledning i hvordan skjemaene skal brukes.
Veiledningen er ikke en fastlåst fremgangsmåte for hvordan en prøvetakingsplan skal lages. Vannverkseiere står fritt til å velge andre løsninger enn de som foreslås her – så lenge drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.

Web Analytics