A172 - Trykktap i avløpsnett

rapport172_2009
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 172/2009

Utgivelsesdato: 10. juli 2009

Forfatter: Leif Sigurd Hafskjold

Formålet med denne rapporten er å beskrive og kvantifisere faktorer som gir trykktap i avløpsnett, og hvilken ruhet som bør benyttes for avløpsledninger (spillvann-, overvann-, og fellesledninger) i ulike situasjoner. Ruhet i avløpsledninger er først og fremst aktuelt for ledninger under trykk (pumpeledninger og dykkede ledninger). For selvfallsledninger med fritt vannspeil er selvrensende skjærspenning den avgjørende fysiske størrelsen. Ruheten i avløpsledninger bestemmes av ulike forhold, bl.a.: • Ruhet for nye ledninger (målt i laboratorium) kontra ledninger i drift i felten • Om det er en OV, AF, eller SP-ledning • Forfallet i ledningsnettet og kvalitet på arbeidet da ledningen ble lagt, spesielt svanker • Fyllingsgrad, vannføring og fall Det er derfor viktig å være klar over hva man legger i ruhet, og det kan være hensiktsmessig å dele ruhet i rørruhet, systemruhet og singulærtap, som sett under ett kan betegnes som den praktisk forekommende ruheten. Rørets tilstand har også betydning for ruheten. Feil som observeres ved rørinspeksjon kan brukes til å tolke ruheten på en bedre måte. Et system for dette beskrives i detalj i rapporten. Kummer er i en del sammenhenger et ”undervurdert” element i avløpssystemet. Kummene er blant annet svært viktig for den hydrauliske kapasiteten til ledningsnettet. Falltap forårsaket av kummene kan være i samme størrelsesorden som falltap forårsaket av rørfriksjonen. Dette avhenger bl.a. av avstanden mellom kummene og kummenes tilstand og utforming. I rapporten gis det råd om utforming av kummer.

Web Analytics