A226 - Tømming av slam

rapport226_2017
kr 320 pr stk,-

Rapportnummer: 226/2017
Utgivelsesdato: Desember 2017
Forfatter: Willy Røstum Thelin, SINTEF Byggforsk

Denne rapporten er utarbeidet med tanke på å bidra til å øke kunnskap om slamtømming. Rapporten omtaler både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning. I arbeidet med rapporten er konsekvenser ved bruk av mobil avvanning blitt vektlagt spesielt, både i forhold til effekter på helse og vannmiljø, og effekter på nedstrøms rensetrinn. Rapporten diskuterer også hvordan valg av slamtømmeteknologi vil kunne ha betydning for økonomi og miljøpåvirkning knyttet til drivstofforbruk og utslipp av klimagasser.
I tillegg er det i arbeidet med rapporten vektlagt at denne skal ha nytteverdi som veiledningsmateriell for kommunale saksbehandlere om både gjeldende regelverk, utarbeidelse av konkurransegrunnlag for slamtømming, og oppfølgingen av tømmeoppdraget.

Web Analytics