B19 - Varmepumper i drikke- vannsforsyningssystem

rapportb19_2013
Gratis

Rapport B19/2013

Utgivelsesdato: 10.06.2013
Forfattere: Lars Enander og Terje Halsan, Sweco.
 
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Vannkomiteen i Norsk Vann for å vurdere ulike
prinsipielle løsninger for varmepumper og risikoen knyttet til disse ut fra et
vannhygienisk perspektiv. Med basis i rapporten har Vannkomiteen i Norsk Vann kommet
med en anbefaling om ikke å tillate bruk av varmepumper som benytter vann fra
ledningsnettet i vannforsyningssystem.
 
Rapporten belyser ved siden av tekniske forhold også en rekke forvaltningsmessige
utfordringer ved bruk av varmepumper i drikkevannssystem.
Web Analytics