Norsk Vanns to-sidere

For hver prosjektrapport Norsk Vann gir ut, lages det også en kort oversikt over prosjektets problemstillinger og viktigste funn. Disse infobladene går ofte under navnet “Norsk Vanns to-sidere.”

På denne siden har du en oversikt over de relevante to-siderne som er gitt ut, og herfra kan du også laste dem ned. Ønsker du selve rapporten(e) kan alle som er medlemmer og med i prosjektsystemet laste disse fritt ned  i VA-bokhandelen. Andre kan kjøpe rapporter samme sted.

B22 Vann- og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling (2018)
C14 Bærekraftig fornyelse av ledningsnettet (2019)
R 143 Mulig helserisiko ved trykkløs vannledning (2005)
R 148 Prøvetakingsprogrammer for drikkevann (2006)
R 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett (2006)
R 151 / R 165 To nyttige hjelpemidler for drift og vedlikehold (2007/2009)
R 152 - 155 Veiledning om driftskontrollsystemer. Normer for symboler, koding, merking og dokumentasjon (2007)
R 156 Veiledning for oljeutskilleranlegg (2007)
R 158 Termoplastrør i Norge - før og nå (2008)
R 160 Driftserfaringer med membranfiltrering (2008)
R 161 Helsemessig sikkert vannledningsnett (2008)
R 162 Klimatilpasset overvannshåndtering (2008)
R 163 Innhente og evaluere tilbud på analyseoppdrag (2008)
R 164 Veiledning for UV-desinfeksjon (2008)
R 166 Bedre fosforfjerning på kjemiske renseanlegg (2009)
R 167 Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier (2009)
R 168 Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg (2009)
R 171 Hvordan redusere vannlekkasjer? (2009)
R 172 Trykktap i avløpsnett (2009)
R 173 Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør (2010)
R 174 Langtidslagring og enkel rankekompostering av avløpsslam (2010)
R 176 Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene
R 178 Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg (2010)
R 179 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp (2011)
R 180 Fjernavlesning av vannmålere (2011)
R 181 Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng (2011)
R 182 Prøvetaking av avløpsvann og slam (2011)
R 183 Veiledning om regulering av VA-tjenester til næringsmiddelindustri (2011)
R 184 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde (2011)
R 185 Fett i avløpsnett: Kartlegging og tiltaksforslag (2011)
R 186 Veiledning i omorganisering av andelsvannverk til samvirkeforetak (2011)
R 187 Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak (2011)
R 188 og 189 Drift og optimalisering av koaguleringsanlegg (2012)
R 190 Klimatilpasningstiltak - samhandling en forutsetning for ønsket resultat (2012)
R 191 Rettigheter til uttak av vann til allmenn vannforsyning (2012)
R 192 Veiledning for valg av riktige sensorer og måleutstyr i VA-teknikken (2012)
R 193 Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystemer (2012)
R 194 Energiriktig design og prosjektering av avløpsrenseanlegg (2012)
R 195 Veiledning for sikkerhet av driftskontrollsystemer for VA-systemer (2013)
R 196 Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer (2013)
R 197 Avløpsanlegg: Risikovurdering for ytre miljø (2013)
R 198 Organiske miljøgifter i norsk avløpsvann (2013)
R 199 Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse (2013)
R 200 Håndtering av overvann fra urbane veger (2014)
R 201 Anskaffelser i vannbransjen - valg av entrepriseform (2014)
R 202 Guideline to Microbial barrier analysis (MBA)
R 203 Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser (2014)
R 204 Åpne flomveger i bebygde områder (2014)
R 205 Bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene (2014)
R 206 Biostabilitet i drikkevannsnett (2014)
R 207 Stikkledninger - ansvar og teknisk utforming (2014)
R 208 Sjekkliste for gjennomføring av ledningsprosjekter (2014)
R 209 Veiledning i mikrobiell barriere analyse (2014)
R 210 Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (2015)
R 211 Erfaringer med ozon-biofiltrering for behandling av drikkevann (2015)
R 212 Veiledning for dimensjonering av vannbehandlingsanlegg (2015)
R 213 Sikkerhetsstyring for vannbransjen (2015)
R 215 Tilbakestrømssikring (2015)
R 216 Veiledning i planlegging av vannkilde og vannbehandlingsanlegg (2015)
R 217 Videreutvikling av beregningsmetodikk for gjenskaffelsesverdi og investeringsbehov (2016)
R 218 Vann til brannslokking og sprinkleranlegg (2016)
R 220 Kritiske ledninger for vann og avløp - klassifisering og tiltaksvurdering (2016)
R 221 Smart ledningsfornyelse - bruk av NoDig-metoder (2016)
R 222 Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet (2016)
R 224 Eierskap til stikkledninger (2017)
R 225 Trykkavløp i spredtbygde og urbane strøk (2017)
R 227 Beregning av forurensningsutslipp fra avløpsanlegg (2017)
R 229 Sikring av vannforsyning mot tilsiktede uønskede hendelser (2017)
R 238 Informasjonssikkerhet og skybaserte tjenester for vannbransjen (2018)
R 243 Verdiforvaltning av vann- og avløpsinfrastruktur (2018)
R 244 Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsplan for drikkevann (2018)
R 246 Regulering og organisering av vann- og avløpssektoren i utvalgte europeiske land (2018)
R 247 Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen (2018)
R B15 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene (2011)
R B16 Veiledning for kartlegging av energibruk i VA-sektoren (2012)
R B17 Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren (2013)
R B21 Utvikling av studietilbud i bachelor i vann- og avløpsteknikk (2016)
R C13 Kildesporing av fekal vannforurensning med molekylærbiologiske metoder - eksempler på undersøkelser i Norge (2017)
R Vannbransjen som kompetanseutviklingsarena (2018)

Utskrift

Web Analytics