Mindre vann- og avløpsløsninger

Verktøykasse2

Norsk Vann har fått på plass flere hjelpemidler for et fagområde som tidligere har hatt svært lite fokus. Nå er alle våre utgivelser om temaet samlet i brosjyren "Verktøykasse for mindre vann- og avløpsløsninger".

Mindre avløpsanlegg

Kommunen er myndighet for mindre avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe. De skal gi utslippstillatelser, byggetillatelser og føre tilsyn med at tillatelser med vilkår følges opp. Informasjon og veiledning er også en viktig oppgave. 

Mindre vannanlegg

For mindre vannanlegg er myndighetene mer delt og kanskje mer uavklart. Kommunen skal påse at det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, før fradeling eller bygging tillates. Mattilsynet godkjenner vannforsyningssystem som forsyner minst 50 personer eller 20 husstander/hytter. For mindre anlegg er det krav om at vannforsyningen skal være hygienisk betryggende og det er opp til huseier å ivareta dette kravet. NVE gir konsesjoner for uttak av grunnvann. Informasjon og veiledningsoppgaven for dette området er fordelt mellom flere myndigheter. 

Krevende oppgave for kommunene

På landsbasis er det ca. 331 000 mindre, private avløpsanlegg. Ca. 10 % av befolkningen har egen vannforsyning eller er tilknyttet et vannverk som forsyner under 50 personer eller 20 husstander/hytter. Ved utøvelse av myndighet for vann og avløp i spredt bebyggelse oppstår det en rekke utfordringer. Ofte er det minimalt med ressurser hos den som skal behandle sakene hos kommunen. Behov for veiledning og hjelpemidler i form av maler, sjekklister og standardiserte brev er stor. Norsk Vann har etter hvert fått på plass en solid verktøykasse for deg som jobber med slike mindre vann- og avløpsløsninger. Vår ferskeste brosjyre inneholder oversikt over det vi har å tilby for denne målgruppen.

Utskrift

Web Analytics